GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC THỰC HÀNH NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP MÔN CÔNG NGHỆ 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Authors

  • Nguyễn Duân Đại học Huế

Abstract

Bài báo đánh giá thực trạng và đề xuất 5 giải pháp nâng cao nâng cao hiệu quả dạy học thực hành Nông, lâm, ngư nghiệp môn Công nghệ 10 ở trường trung học phổ thông: (1) bổ sung một số thiết bị dạy; (2) sử dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh; (3) sử dụng kết hợp các hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh; (4) sử dụng kết hợp các phương pháp kiểm tra và đánh giá; và (5) ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học thực hành NLNN môn Công nghệ 10 ở THPT.

References

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

Nguyễn Duân và đồng tác giả, Đổi mới phương pháp dạy học Công nghệ ở THPT (Tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên THPT tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Bình), Trường Đại học Sư phạm Huế, 2006.

Nguyễn Duân, Bổ sung tư liệu dạy học môn Công nghệ lớp 7 (phần Nông nghiệp), Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 26 (2007), 25-28.

Dương Tiến Sỹ, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học. Chuyên đề giảng dạy cao học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010.

Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

Published

2013-02-12