Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục của Việt Nam

Authors

  • hoàng ngọc hoàng ngọc vĩnh Trường Đại học Khoa học Huế

Abstract

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam. Tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng dạy và học để làm người, học để làm việc, học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân đã thấm nhuần trong mọi chính sách, chủ trương của Người về giáo dục. Nền giáo dục mới của Việt Nam được Người định hướng phát triển là nền giáo dục mở mang dân trí, nâng cao đảng trí cho nhân dân; là nền giáo dục toàn dân; là nền giáo dục toàn diện; là nền giáo dục tiên tiến, hiện đại; mục đích của giáo dục là đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa cho đất nước. Những tư tưởng giáo dục lớn lao và sâu sắc cùng với nhân cách vô cùng cao đẹp và mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên vị trí một nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng giáo dục của Người đã vạch ra phương hướng cơ bản của chiến lược con người, chiến lược phát triển giáo dục ở nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua và cả trong tương lai. Những cống hiến rất to lớn đó của Người đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta luôn là những giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Author Biography

hoàng ngọc hoàng ngọc vĩnh, Trường Đại học Khoa học Huế

Giảng viên chính Thạc sỹ

References

Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2000, tập 1, trang XIX.

Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2000, tập 4, trang VIII; 8; 14; 16; 33; 36; 37; 157; 161; 220; 348; 391; 421; 450; 460; 543; 580.

Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2000, tập 5, trang 253; 271; 273; 379.

Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2000, tập 8, trang 55; 74; 494.

Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2000, tập 9, trang 222; 389.

Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2000, tập 10, trang 190.

Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2000, tập 11, trang 331-332.

Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2000, tập 12, trang 403; 498; 510; 517.

Published

2014-07-04