Đội ngũ giảng viên và vai trò của đội ngũ giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

Authors

  • Nguyen Minh Hung Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo Từ xa, Đại học Huế

Abstract

Đội ngũ giảng viên là tập hợp các nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng nghề cùng chung mục đích, nhiệm vụ. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế chỉ thực hiện được khi chúng ta có một đội ngũ giảng viên đủ mạnh. Phát triển đội ngũ giảng viên được xuất phát từ chính yêu cầu của thực tiễn và vai trò của đội ngũ giảng viên trong giai đoạn hiện nay.

References

Ban Tuyên giáo Trung ương (2011), Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1998), Luật giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật giáo dục đại học, Nxb Hồng Đức, Hà Nội.

Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Published

2014-07-04