HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ , TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Authors

  • Võ Thị Thu Ngọc Trường Đại học Kinh Tế

Abstract

Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn đặc biệt là đối với hoạt động sản xuất của người nông dân. Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và địa bàn Thị xã Hương Trà nói riêng, trong những năm gần đây lĩnh vực kinh tế HTX hoạt động ngày càng có hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống ở nông thôn. Nhiều HTX đã tổ chức tốt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp, đổi mới phương thức, nội dung ngày càng hoàn thiện hơn.Tuy nhiên các HTX hiện nay vẫn gặp những khó khăn như quy mô vốn HTX còn nhỏ, kinh doanh kém hiệu quả, nợ tồn đọng  trong xã viên lớn, khó thu hồi, việc huy động vốn và đầu tư vào HTX còn nhiều trở ngại. Vì vậy, cần phải tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của các HTXNN và tìm ra các giải pháp khắc phục những khó khăn và hạn chế đó.

References

. Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Một số vấn đề cơ bản về hợp tác xã, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2004.

Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Luật hợp tác xã, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.

Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện hội nghị lần thứ V ban chấp hành trung ương khóa IX, nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.

Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện hội nghị lần thứ VII ban chấp hành Trung ương khóa X, nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Cẩm nang hợp tác xã nông nghiệp, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà nội, 2012.

Ủy ban kinh tế quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Sự phát triển của hợp tác xã và vai trò của HTX đối với an sinh xã hội, Nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội, 2012.

Hợp tác xã một số vấn đề về lý luận và thực tiễn, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, 2012.

Tình hình kinh tế tập thể năm 2012 phương hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2012, Bộ kế hoạch và đầu tư, 2012.

Báo cáo thanh quyết toán của các hợp tác xã nông nghiệp thị xã Hương Trà qua các năm 2009, 2010, 2011.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2013, phòng kinh tế thị xã Hương Trà, 2012.

Các Website:

http://www.vca.org.vn

http://www.mpi.gov.vn

http://www.lmhoptacxatthue.com.vn

http://www.dangcongsan.vn

http://www.chinhphu.vn

http://www.duthaooline.quochoi.vn

Published

2014-07-04