Đánh giá thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo tại thành phố Đà Nẵng bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM)

Authors

  • Thái Thanh Hà Học viện hành chính quốc gia tại miền Trung
  • Lê Như Thanh Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện tại thành phố Đà Nẵng nhằm đánh giá công tác thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo các bộ phận chức năng tại các cơ quan cung cấp dịch vụ công của thành phố. Bằng việc phỏng vấn trực tiếp các đối tượng nghiên cứu (ứng viên thi tuyển và người đứng đầu các cơ quan sử dụng ứng viên trúng tuyển), số liệu được thu thập và phân tích thông qua phân tích nhân tố và mô hình phương trình cấu trúc SEM. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về mặt ý niệm đối với các biến số dự báo ( chủ trương và nội dung thi tuyển, yêu cầu của đề án, tiêu chuẩn đánh giá ứng viên) đối với biến số kết quả (tính công bằng của kỳ thi tuyển) giữa hai nhóm đối tượng nghiên cứu. Trên cơ sở so sánh hệ số tương quan mô hình phương trình cấu trúc SEM, một số khuyến nghị và hàm ý chính sách để hoàn thiện công tác này đã được đưa ra

Author Biographies

Thái Thanh Hà, Học viện hành chính quốc gia tại miền Trung

Phó ban đào tạo

Lê Như Thanh, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Phó giám đốc HVHC quốc gia

References

. AMOS user’s guide (2009).

. Báo Quảng Nam (2013) “Thi tuyển chức danh lãnh đạo: tạo nguồn để phát triển”. http://baoquangnam.com.vn/chinh-tri/cai-cach-hanh-chinh/201308/thi-tuyen-chuc-danh-can-bo-lanh-dao-quan-ly-tao-nguon-nhan-luc-de-phat-trien-330734/

. Hair và các cộng sự (2009). “Multivariate data analysis.” Mc GrawHill Publishing House.

. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (2013)a. “Triển khai thí điểm thi tuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý” Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức theo Công văn số 2418/BNV-CCVC ngày 11/7/2013 của Bộ Nội vụ).

. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (2013)b. “Báo cáo thực trạng thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thành phố Đà Nẵng.”

. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (2012). “Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý.”

. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (2009). “Báo cáo sơ kết thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.”

. Tạp chí xây dựng Đảng (2013). “Tuyển chọn và sử dụng quan lại ở nước ta” http://www.xaydungdang.org.vn/Home/dien-dan/2006/1541/Tuyen-chon-va-su-dung-quan-lai-o-nuoc-ta-thoi-ky.aspx

. Thành phố Đà Nẵng (2013). “Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thành phố Đà Nẵng.”

www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/gioi_thieu/Dieu_kien_tu_nhien

. UBND thành phố Đà Nẵng (2013). “Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày tháng năm của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2013.”

. UBND thành phố Đà Nẵng (2009). “Đánh giá thực hiện thi tuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.”

. Viện khoa học và tổ chức nhà nước (2013). “Đổi mới việc thi tuyển công chức ở Bộ Nội vụ.”

http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/516/language/vi-VN/D-i-m-i-vi-c-thi-tuy-n-d-ng-cong-ch-c-t-i-B-N-i-v.aspx

Published

2014-07-04