ĐẢM BẢO QUYỀN HỢP PHÁP CHO LAO ĐỘNG DI CƯ MIỀN TRUNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Authors

  • Lê Thị Kim Lan Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
  • Nguyễn Xuân Hồng Trường Đại học Khoa Học
  • Lê Thị Nga Khoa Luật
  • Lê Thị Kim Phương Trường Đại học Khoa học

Abstract

Trên cơ sở nguồn thông tin thu thập bằng các phương pháp: phỏng vấn cấu trúc (623 mẫu), phỏng vấn bán cấu trúc (44 cuộc), phỏng vấn sâu (22 cuộc), thảo luận nhóm tập trung (6 cuộc) và 04 sơ đồ Venn, bài báo đã phản ánh về thực trạng thực thi quyền của lao động di cư miền Trung đang làm việc cho các công ty sản xuất giày dép có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu cho thấy người lao động được đảm bảo một số  quyền cơ bản như: được tham gia lao động, ký kết hợp đồng lao động, hưởng lương tối thiểu theo qui định chính phủ Việt Nam, được nghỉ theo chế độ, đóng các loại bảo hiểm… Tuy nhiên người lao động có mức thu nhập thấp, không tương xứng với giá trị lao động, họ bị bóc lột, không được tôn trọng về nhân phẩm, bị phân biệt về nơi xuất cư… Các tác giả đã đưa ra các khuyến nghị nhằm bảo vệ quyền hợp pháp cho lao động di cư miền Trung trong bối cảnh hiện nay.

Author Biography

Lê Thị Kim Lan, Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

TRưởng phòng, Trưởng bộ môn

References

Ban biên tập Tổng thuật tọa đàm. Vấn đề cải cách tiền lương của cán bộ, công chức và người lao động. Tạp chí cộng sản, số 69/2012, tr.19

Nam Dương (2010). Công nhân vẫn bức xúc. Nguồn: http://nld.com.vn/cong-doan/cong-nhan-van-buc-xuc-20100407095333675.htm. Cập nhật ngày 26 tháng 10 năm 2013

Huỳnh Văn Lương (2013). Vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động nhập cư trong các khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Bình Dương. Kỷ yếu hội thảo Thực thi quyền lao động di cư miền Trung tại các khu công nghiệp, 2013, tr.26.

Nghị định 36/CP của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ngày 24/4/1997. Nguồn:

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=8593, truy cập ngày 30/6/2013.

Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1996). Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/archive/Hien-phap-nam-2013-vb215627.aspx. Truy cập ngày 3/7/2013.

Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994), Bộ Luật lao động. Nguồn:

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10435, truy cập ngày 2/7/2013.

Phương Ngọc Thạch, Phùng Ngọc Bảo. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân để phát triển bền vững khu công nghiệp. Tạp chí cộng sản, số 63/ 2012, tr, 14.

Nike, Policy, 2012, volume 1.

Published

2014-07-04