NHẬN THỨC CUA GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ NỘI DUNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Authors

  • Nguyễn Tình Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế

Abstract

Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), trong đó có đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ không chuyên tại Đại học Huế là vấn đề cấp bách và đã được quan tâm từ các nhà quản lý, các giáo viên cũng như tất cả sinh viên. Để thực hiện đổi mới PPDH, trước tiên phải nắm rõ, thế nào là đổi mới PPDH, nội dung đổi mới là gì. Đây là cơ sở đầu tiên, là tiêu chí để đánh giá việc đổi mới PPDH. Vì lý do đó, để đánh giá thực trạng đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ không chuyên tại Đại học Huế, việc đầu tiên cần làm là tiến hành khảo sát nhận thức của giáo viên và sinh viên về nội dung đổi mới PPDH. Đây cũng chính là phạm vi giới hạn của bài viết này.

Author Biography

Nguyễn Tình, Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế

Trưởng phòng Đào tạo

Published

2014-07-04