ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ QUẾ THỌ, HUYỆN HIỆP ĐƯC, TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2015 NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Authors

  • Trần Văn Nguyện
  • Nguyễn Thị Hải Trường ĐH Nông Lâm

Abstract

Quế Thọ là một xã thuộc vùng trung du của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2004-2014 của xã được Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức phê duyệt vào năm 2005. Tuy nhiên đến nay, sau 7 năm thực hiện, do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã đã làm cho một số chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án quy hoạch này đã xuất hiện một số hạn chế nhất định. Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm điều chỉnh các chỉ tiêu phân bổ đất đai trong phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, trên cơ sở đó đáp ứng một cách khoa học, hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đất đai cho xã Quế Thọ trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện phương án quy hoạch giai đoạn 2004-2014 và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội để xây dựng nông thôn mới; (ii) Cơ cấu sử dụng đất của xã đã được điều chỉnh đến năm 2015 là 82,12 % đất nông nghiệp, 8,95% đất phi nông nghiệp và 8,93% đất chưa sử dụng; (iii) Các chỉ tiêu sử dụng đất của phương án đã được điều chỉnh đến năm 2015 và phù hợp với bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới  do Chính Phủ ban hành nên đã đáp ứng tốt quá trình xây dựng nông thôn mới của xã.

References

Bộ Xây dựng, Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 về Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn.

Chính Phủ, Quyết định số 491/QĐ-TTG ngày 16 tháng 4 năm 2009 về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hiệp Đức, Kế hoạch sử dụng đất của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015

UBND xã Quế Thọ, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội các năm từ 2004 đến 2010.

UBND xã Quế Thọ, Phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2004-2010.

UBND xã Quế Thọ, Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010

Published

2014-07-04