CHÍNH SÁCH VÀ TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÙNG VEN ĐÔ: Trường hợp nghiên cứu tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Authors

  • Hồ Kiệt Trường Đại học Nông lâm
  • Nguyễn Bích Ngọc
  • Châu Võ Trung Thông
  • Trần Thị Phượng

Abstract

Phương án quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) xã Phú Thượng được xây dựng cho giai đoạn 5 năm từ 2005 đến 2010, đã được phê duyệt bởi các cấp có thẩm quyền, tuy nhiên thực tế sử dụng đất của xã năm 2010 không hoàn toàn đúng theo phương án quy hoạch đã được phê duyệt. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy tiến trình xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất chưa tuân theo đúng trình tự nội dung của văn bản hướng dẫn thực hiện quy hoạch có hiệu lực tại thời điểm thực hiện quy hoạch, một số khâu quan trọng trong tiến trình làm quy hoạch bị bỏ quên hoặc không được chú ý đúng mức. Việc áp dụng phương án quy hoạch vào thực tiễn đã tạo nên thay đổi về sử dụng đất và tạo ra những áp lực trong quá trình sử dụng đất đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp của người nông dân. Chính vì vậy, việc thay đổi sử dụng đất ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân trên địa bàn, họ phải tự tìm kiếm các hoạt động sinh kế mới để tạo thêm thu nhập. Mặc dù vậy nguồn thu nhập của họ không ổn định như trước và có xu hướng giảm dần. Trên thực tế có đến 48,94 ha đất nông nghiệp bị thu hồi để chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trong đó có đến 89,3% tổng diện tích đất thu hồi không được đưa vào sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt theo phương án quy hoạch, mà bị bỏ hoang nhiều năm trong khi người nông dân không có đất để canh tác. Việc này đã gây tổn thất khá lớn về mặt kinh tế của người dân địa phương.

Từ khóa: Quy hoạch sử dụng đất, phân tích, phương án, sinh kế, thực tế.

References

Bardach, Eugene (2005). A practical Guide for Policy Analysis: The eightfold path to more effective problem solving. Washington, D.C, QC Press.

Fabos, Julins Gy (1985). Land use planning: from global to local challenge. New York: Chapman and Hall.

FAO (1993). Guidelines for Land Use Planning. Pres. by Soil Res., Manag. and Service under guid. of the Inter-Dept. Working Group on land use planning. Food and Agr. Org. of the Un. Nations. Rome, p. 96.

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Phú Vang, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Địa chính (2001). Thông tư 1842/2001/TT-TCĐC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. Hà Nội.

Tổng cục Quản lý đất đai (2011). Báo cáo tổng kết công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tài liệu Hội thảo về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất, Hà Nội.

UBND huyện Phú Vang - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Báo cáo kết quả kiểm kê, thống kê đất đai từ 2005-2010.

Published

2014-07-04