TRUY VẤN HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG DỰA TRÊN ĐỒ THỊ CHỮ KÝ

Authors

  • Khoa CNTT
  • Trần Minh Bảo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh
  • Trương Công Tuấn Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Abstract

Tóm tắt. Các kỹ thuật lập chỉ mục luôn luôn là một vấn đề quan trọng trong việc tìm kiếmthông tin hiệu quả từ cơ sở dữ liệu (CSDL). Đối với CSDL hướng đối tượng, việc sử dụngcác tập tin chữ ký như là một phương pháp chỉ mục đã được thừa nhận là một tiếp cận phổbiến trong việc xử lý truy vấn trên CSDL hướng đối tượng. Các đối tượng c a lớp được mãh a thành các chữ ký đối tượng   ng cách d ng hàm   m và được lưu trữ trong một tập tinchữ ký. Tuy nhiên, mỗi khi xử lý truy vấn thì toàn  ộ tập tin chữ ký phải được quét. Vì vậyphương pháp này đòi hỏi chi phí xử lý cao. Để khắc phục nhược điểm này, chúng tôi đềxuất một mô hình cấu trúc đồ thị được xây dựng trên chữ ký c a các đối tượng trong mộtCSDL hướng đối tượng, gọi là đồ thị chữ ký. Đồng thời đề xuất cách th c xây dựng đồ thịchữ ký và thuật toán truy vấn trên đồ thị chữ ký c ng với ph n mô phỏng  ng dụng c aphương pháp này.

Từ khóa: Truy vấn hướng đối tượng, chữ ký đối tượng, tập tin chữ ký, đồ thị chữ ký.

References

Tài liệu tham khảo

Yangjun Chen, Yibin Chen, On the Signature Tree Construction and Analysis, IEEE Trans. Knowl.

Data Eng., 18(9), 2006, 1207-1224.

Yangjun Chen, Building Signature Trees into OODBs, Journal of Information Science and Engineering,

(2), 2004, 275-304.

Yangjun Chen, Yibin Chen, Signature File Hierarchies and Signature Graphs: a New Index Method for

Object-Oriented Databases, Proceedin of the 2004 ACM symposium on Applied computing,

Nicosia, Cyprus, 14-17 March 2004, 724-728.

D. Dervos, Y. Manolopulos and P. Linardis, Comparison of signature file models with superimposed

coding, J. of Information Processing Letters 65 (1998) 101 - 106.

C. Faloutsos, Signature Files: Design and Performance Comparaison of Some Signature Extraction

Methods, ACM Sigmod Record, Volume 14, Issue 4, May 1985, pp. 63 – 82.

D. L. Lee, Y. M. Kim, G. Patel, Efficient Signature File Methods for Text Retrieval, IEEE Trans. Knowl.

Data Eng., 7(3), 1995, 423-435.

W. C. Lee, D. L. Lee, Signature File Methods for Indexing Object-Oriented Database systems,

Proceedings of the 2nd International Computer Science Conference, Hong Kong, 1992, 616-622.

P. Mahatthanapiwat, Flexible Searching for Graph Aggregation Hierarchy, Proceedings of the World

Congress on Engineering, 2010, London, UK, June 30-July 2, 2010, 405-409.

E. Tousidoua, P. Bozanis, Y. Manolopoulos, Signature-based structures for objects with setvalued

attributes,

Elsevier

Science,

Information

Systems,

(2),

,

-121.

Published

2015-09-04