ỨNG DỤNG R2RML ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO  LINKED DATA  

Authors

  • Khoa CNTT
  • Trần Nguyên Phong Đại học Huế
  • Hoàng Hữu Hạnh

Abstract

Tóm tắt: RDF (Resource Description Framework) là chuẩn mô tả dữ liệu Web ngữ nghĩa, và trở thành cơ sở của Linked Data và Web Dữ liệu. Việc chuyển đổi các dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu (CSDL) sang RDF được xem là một trong những bước quan trọng cho việc xây dựng Web dữ liệu. R2RML (Relational Database to RDF Mapping Language) là một ngôn ngữ để thể hiện ánh xạ từ các cơ sở dữ liệu quan hệ (RDB) sang bộ dữ liệu RDF. Ánh xạ này cung cấp khả năng xem dữ liệu hiện có trong mô hình dữ liệu quan hệ RDF, được thể hiện trong một cấu trúc và từ vựng. R2RML cũng được định nghĩa là một ánh xạ trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quan hệ  sang RDF.  Bài  báo này trình bày việc  áp  dụng R2RML  vào việc  chuyển đổi  CSDL quan hệ sang Linked Data phục vụ cho Web Dữ liệu.

Từ khóa: Linked Data, Web of Data, Semantic Web, ontology, RDF, OWL.

References

Hoàng Hữu Hạnh, Lê Mạnh Thạnh (2012), Giáo trình Web ngữ nghĩa, Nxb Giáo dục.

Hoàng Hữu Hạnh (2012), RDF Ứng dụng, Nxb Đại học Huế.

Berners‑Lee T., Hendler J., Lassila O. (2001), The Semantic Web, Scientific American, 284, pp. 34‑43.

Ezzat A., Halb W., Hellmann S., Idehen S., Sahoo S., Sequeda J., Thibodeau T.(2009), ”A Survey of Cur‑

rent Approaches for Mapping of Relational Databases to RDF”, pp. 1‑15.

Berners‑Lee T. (1998), “Relational Databases on the Semantic Web”, http://www.w3.org/DesignIs‑

sues/RDB‑RDF.html.

Buccella A., Penabad M., Rodriguez F., Farina A., Cechich A. (2004), “From Relational Databases to

OWL Ontologies”, Proceedings of the 6th National Russian Research Conference.

RDF Primer, http://www.w3.org/TR/rdf‑primer/

RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema, http://www.w3.org/TR/rdf‑schema/

http://www.w3.org/2001/sw/rdb2rdf/

http://www.w3.org/TR/r2rml/

Published

2015-09-04