THUẬT TOÁN LẬP LỊCH CHO CÁC YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG TRÊN TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY DỰA TRÊN HEURISTIC PSO

Authors

  • Khoa CNTT
  • Nguyễn Hoàng Hà Đại học Khoa học

Abstract

Tóm tắt: Bài toán lập lịch cho các yêu cầu người dùng trên tính toán đám mây là bài toánNP-đầy đủ. Do đó để giải quyết bài toán này người ta thường dùng các phương phápheuristic và phương pháp xấp xỉ. Bài báo này dựa vào heuristic PSO (Particle SwarmOptimization) để đề xuất thuật toán ACPSO và Mprofit, hai thuật toán này được sử dụng đểkiểm soát đầu vào và lập lịch cho các yêu cầu người dùng trong môi trường tính toán đámmây. Mục tiêu của bài báo nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng vẫn thỏa mãn ràng buộc QoS (Quality of Service) của người dùng. Hai thuật toán này được cài đặt và chạy thử nghiệm hoàn chỉnh trên CloudSim, kết quả thực nghiệm được so sánhvới hai thuật toán tuần tự và EDF (Earliest Deadline First).

Từ khóa: Admission Control, Scheduling Algorithms, QoS Constraint, Resource Allocation

References

Linlin Wu, Saurabh Kumar Garg, Rajkumar Buyya, SLA-based admission control for a Software-as-aService

provider

in

Cloud

computing

environments,

Journal

of

Computer

and

System Sciences,

A. Burns, R.I. Davis, P. Wang and F. Zhang, Partitioned EDF Scheduling for Multiprocessors using a C=D

Scheme. Department of Computer Science, University of York, UK.

Lukasz Kruk, John Lehoczky, Kavita Ramanan, Steven Shreve, Heavy traffic analysis for EDF queues with

reneging, The Annals of Applied Probability. Vol. 21, No. 2, 484–545, 2011.

Kennedy, J., Eberhart, R, Particle Swarm Optimization, Proceedings of IEEE International Conference on

Neural Networks IV, 1942–1948,1995.

Kousalya.K, Balasubramanie.P: An Enhanced Ant Algorithm for Grid Scheduling Problem, IJCSNS

International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.8 No.4, April 2008.

Rajveer Kaur, Supriya Kinger, Enhanced Genetic Algorithm based Task Scheduling in Cloud Computing,

International Journal of Computer Applications,Volume 101– No.14, September 2014.

Frans Van Den Bergh, An analysis of particle swarm optimizers, Doctoral Dissertation, University of

Pretoria Pretoria, South Africa, South Africa, 2002

Gomathi B, Karthikeyan Krishnasamy, Task scheduling algorithm based on hybrid particle swarm

optimization in cloud computing environment, Journal of Theoretical and Applied Information

Technology, 2013

P. Brucker, Scheduling Algorithms, Fifth Edition, Springer Press, 2007.

Marco Dorigo and Thomas Stützle, Ant Colony Optimization, A Bradford Book, The MIT Press

Cambridge, Massachusetts,London, England, 2004.

Published

2015-09-04