Mô hình phân tích xác suất tắc nghẽn của nút lõi OBS có khả năng chuyển đổi bước sóng giới hạn với lưu lượng đến tổng quát

Authors

  • Khoa CNTT
  • Đặng Thanh Chương

Abstract


Tóm tắt. Nhiều nghiên cứu về các phương pháp xử lý tranh chấp nói chung, phương pháp sử dụng chuyển đổi bước sóng nói riêng đã được đề xuất trong mạng chuyển mạch chùm quangOBS. Theo đó, hầu hết đều giả thiết lưu lượng đến nút lõi OBS đều tuân theo quá trình Poisson.Một nghiên cứu trước đây của chúng tôi trong [3] đã phân tích với trường hợp lưu lượng đếntổng quát. Tuy nhiên, mô hình trong [3] giả thiết kiến trúc nút lõi có chuyển đổi bước sóng đầyđủ. Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng mô hình [3] với việc xét nút lõi OBS giới hạn chuyểnđổi bước sóng. Mô hình phân tích khi đó có dạng mô hình Markov nhúng (mô hình ///). Các kết quả phân tích cũng như so sánh với các mô hình trước đây cho thấy tính đúng đắncủa mô hình đề xuất. Keywords– OBS, Blocking probability, Renewal Process, Interrupted Poisson Process.Keywords– OBS, Blocking probability, Renewal Process, Interrupted Poisson Process.

References

. HARUO AKIMARU and KONOSUKE KAWASHIMA, Teletraffic, Theory and Appli-

cations, Springer, 1999.

. Mohamed H. Morsy-Osman, Mohammed Y. S. Sowailem, Ahmed I. Abd El-Rahman, and

Hossam M. H. Shalaby, Performance Evaluation of an Optical Burst Switched Core Node With

Generalized Arrivals and Partial Wavelength Conversion Capability, VOL. 4, NO.

/DECEMBER 2012/J. OPT. COMMUN. NETW.

. Đặng Thanh Chương, Vũ Duy Lợi, Võ Viết Minh Nhật (2013), “Mô hình phân tích xác

suất tắc nghẽn tại nút lõi OBS dựa trên lý thuyết tràn”, Chuyên san Các công trình nghiên cứu,

phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) Tập V-1, Số (29).

. Đặng Thanh Chương, Nguyễn Thị Thu Hoài (2012), “Mô hình phân tích tại nút lõi OBS

kiến trúc SPIL với giới hạn chuyển đổi bước sóng trên mạng chuyển mạch chùm quang”,

Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và

truyền thông (CNTT&TT) Kỳ 3, Tập V-1, Số 7 (27), pp. 22-30.

. TZVETELINA BATTESTILLI, Performance Analysis of Optical Burst Switching Networks

with Dynamic Simultaneous Link Possession, Doctor of Philosophy, North Carolina

State University, 2005.

. M.A.SCHNEPS-SCHNEPPE, J.J.SEDOLS, Application of Erlang’s Formula for NonPoisson

Flows, ISSN 0146-4116, Automatic Control and Computer Sciences, 2011, Vol.45,

No.2, pp.86–93, 2011.

. ANATOL KUCZURA, The Interrupted Poisson Process as an overflow process, The

Bell System Technical Journal, 52(3): 437-448, 1973.

. CONOR MCARDLE, DANIELE TAFANI and LIAM P. BARRY, Analysis of a Buffered

Optical Switch with General Interarrival Times, Journal of Networks, Vol. 6, No. 4, April 2011.

. ANDREAS BRANDT, MANFRED BRANDT, On the Moments of the Overflow and

Freed Carried Traffic for the GI/M/C/0 System, Meth. and Comp. in Appl. Prob. 4 (2002) 6982.

.

ANATOL KUCZURA, Piecewise Markov Processes, Siam J. Appl. Math, Vol. 24, No. 2,

Published

2015-09-04