ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÌM CLIQUE CỰC ĐẠI VÀO TỐI ƢU HOÁ LẬP LỊCH NHÓM TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Authors

  • Khoa CNTT
  • Dương Phước Đạt Khoa du lịch - Đại học Huế

Abstract

Tóm tắt: Lập lịch nhóm trên mạng chuyển mạch chùm quang đã được xem l| một giải ph{p hiệu quả nhằm tối đasố chùm đến được lập lịch tại một nút lõi OBS, v| do đó giảm đ{ng kế lượng dữ liệu bị đ{nh rơi. Đã có một số đề xuất vềlập lịch nhóm như OBS-GS, MWIS-OS, LGS đối với một kênh ra (không có chuyển đổi bước sóng) v| như SSF, LIF, SLV,MCF, GreedyOPT, BATCHOPT, LGS-MC đối với đa kênh ra (với hỗ trợ của c{c bộ chuyển đổi bước sóng ho|n to|n). B|iviết n|y sẽ đề xuất một hướng tiếp cận mới ứng dụng một phương ph{p tìm clique cực đại có tổng trọng số lớn nhất v|otối ưu ho{ lập lịch nhóm c{c chùm đến trên đa kênh ra tại nút lõi mạng OBS.

Từ khóa: Mạng OBS, lập lịch nhóm, tối ưu hóa, clique cực đại, tổng trọng số lớn nhất.

References

Y. Chen, C. Qiao, X. Yu, "Optical Burst Switching: a new area in optical networking research". IEEE Network, vol.18,

no.3, 2004, pp.16–23

J. Xu, C. Qiao, J. Li, G. Xu, "Efficient Channel Scheduling Algorithms in Optical Burst Switching Networks", Proc. of

IEEE INFOCOM, vol.3, 2003, pp.2268-2278.

M. Ljolje, R. Inkret, B. Mikac, "A Comparative Analysis of Data Scheduling Algorithms in Optical Burst Switching

Networks", Proc. of Optical Network Design and Modeling, 2005, pp.493-500.

A. Kaheel, H. Alnuweiri, Batch scheduling algorithms: a class of wavelength schedulers in optical burst switching

networks, Proc. of International Conference on Communications, 2005, Vol.3, pp.1713-1719.

G.B. Figueiredo, E.C. Xavier, N.L.S. da Fonseca, “Optimal algorithms for the batch scheduling problem in OBS

networks”, Computer Networks, 2012, Vol.56, Issue 14, pp.3274–3286.

Nguyen Hong Quoc, Vo Viet Minh Nhat, Nguyen Hoang Son, "Group Scheduling for MultiChannel in OBS

Networks", REV Jounal on Electronics and Communications, 2013, vol.3, no.3–4, pp.134-137.

E.M. Arkin, E. B. Silverberg, “Scheduling jobs with fixed start and end times”, Discrete Applied Mathematics, 1987,

vol.18, pp.1–8.

-

-

-

Published

2015-09-04