THIẾT KẾ MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CÓ YẾU TỐ THỜI GIAN TỪ MÔ HÌNH TIME-ER

Authors

  • Khoa CNTT
  • Hoàng Quang
  • Nguyễn Viết Chánh

Abstract

Tóm tắt: Đã có nhiều mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) thời gian mức kh{i niệm được đề xuấtnhằm l|m cơ sở cho việc thiết kế mô hình CSDL thời gian mức logic. B|i b{o n|y tập trungv|o việc giới thiệu mô hình TimeER do H. Gregersen v| S. Jensen đề xuất. Từ đó đề xuấtmột phương ph{p chuyển đổi từ mô hình TimeER sang mô hình cơ sở dữ liệu hướng đốitượng. Về mặt cấu trúc dữ liệu, b|i to{n chuyển đổi mô hình TimeER sang mô hình cơ sở dữliệu hướng đối tượng l| có nhiều thuận lợi hơn so với vấn đề chuyển đổi mô hình TimeERsang mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, do đặc tính hỗ trợ c{c thuộc tính đa trị v| phức hợp củamô hình hướng đối tượng. Theo đó, c{c thuộc tính n|y được sử dụng để lưu trữ tất cả c{cthay đổi về thời gian của một đối tượng thuộc c{c lớp trong một mô hình cơ sở dữ liệuhướng đối tượng.

Từ khóa: Mô hình cơ sở dữ liệu thời gian mức kh{i niệm, Mô hình TimeER, Mô hình hướngđối tượng có yếu tố thời gian

References

Ho|ng Quang, Nguyễn Viết Ch{nh, “Một c{ch tiếp cận trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu thời gian”,

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 74A (Số 5), tr. 99-107, 2012.

Hoang, Q. and Nguyen, V.T., “Extraction of TimeER model from a relational database”, Lecture

Notes in Artificial Intelligence 6591, pp.57-66, 2011.

Hoang, Q. and Nguyen, V.T., “Extraction of a temporal conceptual model from a relational

database”, Int. J. Intelligent Information and Database Systems, Vol. 7(No. 4), pp. 340-355, 2013.

H. Quang, H.T. Thanh, “Extension of Method for Converting TimeER Model to Relational Model”,

Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol. 25(No. 3), pp. 246-257, 2009.

H. Quang, H.T. Thanh, “A Mapping Algorithm from TimeER Model to Relational Model”, ICTHanoi

: Proceedings of the 2nd Hanoi Forum on Information – Communication Technology,

Hanoi, VietNam, pp. 37-45, 2008.

C.S. Jensen, Temporal Database Management, Dr.techn. thesis by Christian S. Jensen, 2000,

(http://people.cs.aau.dk/~csj/Thesis/).

Heidi Gregersen, Christian S. Jensen, “Temporal Entity-Relationship Models-A Survey”, IEEE

Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 11(No. 3), pp. 464-497, 1999.

Elmasri, Navathe, Fundamentals of Database Systems-Sixth Edition, Addison-Wesley Publishers,

United States of America, 2011.

Massimo Franceschet, Donatella Gubiani, Angelo Montanari and Carla Piazza, “A Graph-Theoretic

Approach to Map Conceptual Designs to XML Schemas”, ACM Transactions on Database Systems,

Vol. 38(No. 1) Article 6, 2013.

Quang Hoang, “Transformation from E-R Model to Object-Oriented Model”, Journal of Computer

Science and Cybernetics, Vol. 17 (No. 4), pp. 78-86, 2001.

Peter Pin-Shan Chen, “The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data”, ACM

Transactions on Database Systems, Vol. 1(No. 1), March 1970.

Jeffrey A.Hoffer, Joey F.George, Joseph S.Valacich, Modern Systems Analysis and Design-Fourth

Edition, Prentice Hall, 2005.

Missaoui, R., J. M. Gagnon, Mapping an Extended Entity-Relationship Schema into a Schema of

Complex Objects, Technical Report, IGLOO Program, Centre de Recherche Informatique de

MontrÐal, 1994.

Gogolla, M., R. Herzig, Integrating the ER Approach in an OO Environment, Proc. 12th

International Conference on Entity-Relationship Approach (ER’93), Springer, Berlin, LNCS 823, pp.

-389, 1994.

Published

2015-09-04