NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG LOGIC MÔ TẢ ĐỂ MÔ HÌNH HÓA MÔ HÌNH THỰC THỂ - MỐI QUAN HỆ THỜI GIAN LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN GIAO TÁC

Authors

  • Khoa CNTT

Abstract

Tóm tắt: Mối quan hệ giữa logic mô tả v| cơ sở dữ liệu (CSDL) l| kh{ khăng khít. Thực tếcho thấy nhu cầu của việc x}y dựng c{c hệ thống vừa có khả năng biểu diễn tri thức, vừacho phép quản trị CSDL l| thật sự cần thiết. Hệ biểu diễn cơ sở tri thức logic mô tả ngo|iviệc cho phép quản lý c{c tri thức nội h|m, còn cung cấp một khung chuẩn được xem l| gầngũi với c{c ngôn ngữ được dùng để biểu diễn mô hình thực thể - mối quan hệ (mô hình ER). Mặt kh{c, mô hình ER thời gian được dùng để mô hình hóa c{c khía cạnh thời gian của lượcđồ CSDL mức kh{i niệm. Vì vậy, việc sử dụng logic mô tả để biểu diễn c{c mô hình ER thờigian l| thật sự hữu ích trong việc hình thức hóa c{c mô hình dữ liệu mức kh{i niệm. Dựav|o logic mô tả có yếu tố thời gian, Alessandro Artale v| c{c cộng sự (2011) đã biểu diễn c{clược đồ ER thời gian v| c{c r|ng buộc to|n vẹn bằng c{ch hình thức hóa c{c phụ thuộc baoh|m bởi c{c tiên đề bao h|m. Nghiên cứu n|y, ngo|i việc giới thiệu một phương ph{p biểudiễn của c{c t{c giả trên, bổ sung v|o đó, chúng tôi muốn đề xuất việc biểu diễn c{c thuộctính đa trị trên c{c mô hình ER thời gian bằng logic mô tả.

Từ khóa: Mô hình ER, Mô hình ER thời gian, Logic mô tả, Logic mô tả có yếu tố thời gian.

References

Quang Hoang, Van Toan Nguyen, “Extraction of a temporal conceptual model from a relational

database”, International Journal of Intelligent Information and Database Systems, Vol. 7, No. 4,

pp.340-355, 2013.

A. Artale, and E. Franconi, “Foundations of Conceptual Data Models”. In Conceptual Modeling:

Foundations and Applications, volume 5600 of Lecture Notes in Computer Science, 2009.

A. Artale, and E. Franconi, “Reasoning with Enhanced Temporal Entity-Relationship Models”. In

Proc. of the International Workshop on Spatio-Temporal Data Models and Languages. IEEE

Computer Society Press. Also in Proc. of the 6th International Workshop on Knowledge

Representation meets Databases (KRDB’99), and in Proc. of the 1999 International Workshop on

Description Logics (DL’99), 1999.

A. Artale, and E. Franconi, “Temporal ER Modelling with Description Logics”, In Proc. of the

Internation Conference on Conceptual Modeling (ER’99), 1999.

A. Artale, E. Franconi, and F. Mandreoli, “Description Logics for Modelling Dynamic Information”.

In J. Chomicki, R. van der Meyden, and G.Saake, editors, Logics for Emerging Applications of

Databases. Lecture Notes in Computer Science, 2003.

A. Artale, E. Franconi, F. Wolter, and M. Zakharyaschev, “Reasoning over Conceptual Schemas and

Queries in Temporal Database”. In Proc. of the 9th Italian Database Conference, 2002.

A. Artale, R. Kontchakov, V. Ryzhikov, and M. Zakharyaschev, “Tailoring Temporal Description

Logics for Reasoning over Temporal Models”. Lecture Notes in Computer Science, 2011.

D. Calvanes, M. Lenzerini, and D. Nardi, “Description Logics for Conceptual Data Modeling”. In Jan

Chomicki and Günter Saake, editors, Logics for Databases and Information Systems. Kluwer

Academic Publisher, 1998.

F. Baader, D. Calvanese, D. McGuinness, D. Nardi, and P.F. Patel-Shneiter, “The Description Logic

Handbook: Theory, Implementation and Applications”, Cambridge University Press, 2nd edition,

Sebastain Rudolph, “Foundations of Description Logics”, Karlsruhe Institute of Technology,

Germany, 2011.

Published

2015-09-04