TRUY VẤN ẢNH TRI THỨC DỰA TRÊN CHỮ KÝ NHỊ PHÂN

Authors

  • Khoa CNTT
  • Lê Mạnh Thạnh

Abstract

Tóm tắt: Trong những thập niên gần đây, ảnh số đã tạo ra một lượng dữ liệu lớn trongnhiều lĩnh vực khác nhau như Y khoa, hệ thống thông tin địa lý, thư viện số,…, từ đó việctruy tìm các hình ảnh tương tự trở nên khó khăn. Một cách giải quyết đó là xây dựng quátrình xử lý tự động phân loại và truy xuất nhanh các hình ảnh tương tự. Vì vậy, bài báo tiếpcận xây dựng hệ truy vấn ảnh tri thức KBIR (Knowledge-Based Image Retrieval) dựa trên chữký nhị phân nhằm truy vấn hiệu quả trên tập dữ liệu ảnh lớn. Trên cơ sở độ đo tương tựgiữa các chữ ký nhị phân, trong hệ truy vấn này kết hợp giữa mô hình bản đồ tự tổ chứcSOM (Self-Organizing Map) và đồ thị chữ ký để gom cụm và lưu trữ các hình ảnh tương tự.Để minh họa mô hình KBIR đã đề nghị, bài báo trình bày thực nghiệm và đánh giá kết quảtrên tập dữ liệu ảnh Corel.

Từ khóa: Truy vấn ảnh, Chữ ký nhị phân, Độ đo tương tự

References

Ying Liua, Dengsheng Zhanga, Guojun Lua, Wei-Ying Ma, A survey of content-based image retrievalwith

high-level semantics, Pattern Recognition 40 (2007) 262– 282.

Sang-Sung Park, Kwang-Kyu Seo, Dong-Sik Jang, Expert system based on artificial neural networks for

content-based image retrieval, Expert Systems with Applications 29 (2005) 589–597

Jorma T. Laaksonen, J. Markus Koskela, Erkki Oja, Class distributions on SOM surfaces for feature extraction

and

object

retrieval,

Neural

Networks

(2004)

–1133

Chaobing Huang, Yarong Han, Yu Zhang, A Method for Object-based Color Image Retrieval, Proceedings

of IEEE 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2012), pp.

-1663

Sungyoung Kim, Soyoun Park, Minhwan Kim, Central Object Extraction for Object-Based Image Retrieval,

Springer-Verlag, LNCS 2728, pp. 39-49, 2003

Hun-Woo Yoo, She-Hwan Jung, Dong-Sik Jang, Yoon-Kyoon Na, Extraction of major object features using

VQ

clustering

for

content-based

image

retrieval,

Pattern

Recognition

(2002)

–1126

Junwei Han, King N. Ngan, Mingjing Li, Hong-Jiang Zhang, Unsupervised Extraction of Visual Attention

Objects in Color Images, IEEE Transactions on circuits and systems for video technology, vol. 16, no. 1,

january 2006, pp.141-145

Yonggang Huang ; Jun Zhang ; Yongwang Zhao ; Dianfu Ma, Medical Image Retrieval with QueryDependent

Feature

Fusion Based on One-Class SVM, Proceedings of IEEE 13th International Conference

on Computational Science and Engineering (CSE), 2010, 176 - 183

Li Jin ; Liang Hong ; Tang Lianzhi, A mapping modelling of visual feature and knowledge representation approach

for Medical Image Retrieval, Proceedings of IEEE International Conference on Mechatronics and

Automation, 2009. ICMA 2009. pp. 1778 – 1783

Rajakumar, K. ; Muttan, S., Medical image retrieval using energy efficient wavelet transform, Proceedings of

IEEE International Conference on Computing Communication and Networking Technologies

(ICCCNT), 2010, pp. 1 – 5

Shea, G.Y.K. ; Jiannong Cao , Geo-Planar Indexing (GPI) - An efficient indexing scheme for fast retrieval of

raster-based geospatial data in mobile GIS applications, Proceedings of IEEE 5th International Congress on

Image and Signal Processing (CISP), 2012, pp. 1047 – 1052

Mario A. Nascimento, Eleni Tousidou, Vishal Chitkara, Yannis Manolopoulos, Image indexing and retrieval

using

signature

trees,

Data

&

Knowledge

Engineering

(2002)

–77

Thanh Manh Le, Thanh The Van, Image Retrieval System Based on EMD Similarity Measure and STree,

ICITES-2012,

Springer

Verlag,

LNEE,

Vol.

,

pp.

-146,

Thanh The Van, Thanh Manh Le, Color Image Retrieval Using Fuzzy Measure Hamming and S-Tree, CSA2013,

Springer

Verlag,

LNEE,

Vol.

,

pp.

-620,

Published

2015-09-04