MỘT PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TimeER SANG OWL ONTOLOGY

Authors

  • Khoa CNTT
  • Nguyễn Văn Toán
  • Võ Hoàng Liên Minh
  • Hoàng Quang

Abstract

Tóm tắt: Việc thiết kế ontology từ mô hình thực thể - mối quan hệ (mô hình ER) là mộttrong những cách tiếp cận đã và đang được quan tâm giải quyết. Bài báo đề xuất mộtphương pháp chuyển đổi mô hình TimeER sang OWL ontology bằng cách chuyển đổi cácthành phần trên mô hình TimeER thành các thành phần trong ontology được biểu diễn bằngOWL 2 trên cơ sở cải tiến các phương pháp chuyển đổi mô hình ER sang OWL ontologytrước đây và bổ sung thêm các quy tắc chuyển đổi các thành phần liên quan đến yếu tố thờigian của mô hình TimeER.

Từ khóa: Web ngữ nghĩa, OWL ontology, TimeER, chuyển đổi mô hình

References

Elmasri, Navathe (2011), Fundamentals of Database Systems - Sixth Edition, Addison-Wesley

Publishers, United States of America.

Fahad, M (2008) “ER2OWL: Generating OWL Ontology from ER Diagram”, Intelligent Information

Processing IV, IFIP International Federation for Information Processing, Vol. 288, pp.28-37.

Hoàng Hữu Hạnh và Lê Mạnh Thạnh (2012), Giáo trình Web ngữ nghĩa, NXB GD, Đà Nẵng.

Horridge, Matthew (2011), A practical guide to building OWL ontologies using Protégé 4 and CO-

ODE tools - Edition 1.3, The University of Manchester.

Igor Myroshnichenko, M.S. and Murphy, M.C (2009) “Mapping ER schemas to OWL ontologies”,

IEEE International Conference on Semantic Computing, ICSC'09, pp.324-329.

Jensen, C.S (2000), Temporal Database Management, Dr.techn. thesis, Aalborg University,

Motik B, Patel-Schneider P.F, Paria B, Bock C, Fokoue A, Haase P, Hoekstra R, Horrocks I,

Ruttenberg A, Sattler U, et al. OWL 2 Web Ontology Language: Structural Specification and

Functional-Style Syn-tax. W3C Recommendation, 27, 2009.

Pasapitch Chujai, Nittaya Kerdprasop, and Kittisak Kerdprasop (2014), “On Transforming the ER

Model to Ontology Using Protégé OWL Tool”, International Journal of Computer Theory and

Engineering, Vol. 6, No. 6, pp.484-489.

H. Quang, H.T. Thanh (2009), “Extension of Method for Converting TimeER Model to Relational

Model”, Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol. 25, No. 3, pp.246-257.

Hoang, Q. and Nguyen, V.T. (2013) “Extraction of a temporal conceptual model from a relational

database”, Int. J. Intelligent Information and Database Systems, Vol. 7, No. 4, pp.340–355.

Sikha Bagui (2009), “Mapping OWL to the Entity Relationship and Extended Entity Relationship

models”, Int. J. Knowledge and Web Intelligence, Vol.1, No. 1, pp.125-149.

Vinu P.V., Sherimon P.C., Reshmy Krishnan, Youssef Saad Takroni (2014), “Parttern

representation model for n-ary relations in ontology”, Journal of Theoretical and Applied Information

Technology, Vol. 60, No. 2, pp.231-236.

Upadhyaya, S.R. and Kumar, P.S. (2005) “ERONTO: a tool for extracting ontologies from extended

E/R diagrams”, Proceedings of the 2005 ACM Symposium on Applied Computing, ACM, pp.666-670.

Published

2015-09-04