MỘT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÔNG NHẤT QUÁN TRI THỨC Ở MỨC CÚ PHÁP

Authors

  • Khoa CNTT
  • Nguyễn Văn Trung Trường Đại học Khoa học
  • Hoàng Hữu Hạnh

Abstract

Có thể phân các phương pháp xử lý sự không nhất quán tri thức dựa trên logic thành hai mức: mức cú pháp và mức ngữ nghĩa. Bài báo trình bày một phương pháp dựa trên lý thuyết đồng thuận để xử lý sự không nhất quán tri thức ở mức cú pháp, trong đó trạng thái tri thức được biểu diễn bằng một biểu thức dạng hội của các literal. Từ khóa: không nhất quán, tri thức, đồng thuận, mức cú pháp

References

J. P. Barthélemy and M. F. Janowi

Discrete Mathematics, volume 4, pages 305–322, 1991.

S Ferilli, M Biba, N di Mauro, T M A Basile, and F Esposito. Plugging Taxonomic Similarity

in First-Order Logic Horn Clauses Comparison. Lecture Notes in Computer Science,

:131, 2009.

S Ferilli, N Di Mauro, M Biba, and F Esposito. Similarity-Guided Clause Generalization. In

AI* IA 2007: Artificial Intelligence and Human-Oriented Computing, pages 278–289. Springer,

Zhisheng Huang and Frank van Harmelen. Using semantic distances for reasoning

with inconsistent ontologies. Belgian/Netherlands Artificial Intelligence Conference, pages

–330, 2009.

Ngoc Thanh Nguyen. Methods for Consensus Choice and their Applications in Conflict

Resolving in Distributed Systems. Wroclaw University of Technology Press, 2002.

Ngoc Thanh Nguyen. Advanced Methods for Inconsistent Knowledge Management (Advanced

Information and Knowledge Processing). Springer, 2007.

Ngoc Thanh Nguyen and Michal Rusin. A consensus-based approach for ontology integration.

In Proceedings - 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence

and Intelligent Agent Technology (WI-IAT 2006 Workshops Proceedings), pages 514–517, 2007.

Published

2015-09-04