SINH CA KIỂM THỬ CHO CÁC HỆ THỐNG PHẢN ỨNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH NUSMV

Authors

  • Trịnh Công Duy Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng

Abstract

Kiểm thử phần mềm là một trong những hoạt động đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phần mềm, đặc biệt các hệ thống phản ứng. Trong các kỹ thuật kiểm thử, kiểm chứng mô hình là một kỹ thuật hữu hiệu nhằm tìm lỗi trên mô hình đó. Hiện nay, có nhiều nghiên cứu về các kỹ thuật và công cụ kiểm chứng mô hình. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc ứng dụng công cụ kiểm chứng mô hình NuSMV để tạo các ca kiểm thử cho các hệ thống phản ứng. NuSMV đưa ra các phản ví dụ, thông thường các phản ví dụ này có ý nghĩa là hướng dẫn, phân tích, tìm kiếm nguồn gốc nguyên nhân gây ra lỗi. Đối với các hệ thống phản ứng, các phản ví dụ được xem là các ca kiểm thử nhằm phát hiện lỗi. Chúng tôi dùng ngôn ngữ SMV để mô hình hóa yêu cầu và các điều kiện bao phủ, và sử dụng logic thời gian LTL hoặc CLT để định nghĩa các thuộc tính bẫy. Từ các mô hình SMV và các thuộc tính bẫy, công cụ kiểm chứng mô hình NuSMV được sử dụng để sinh ra ca kiểm thử. Giải pháp được thử nghiệm cho một hệ thống phản ứng thực tế.

 

References

Trinh Cong Duy, Nguyen Thanh Binh, Ioannis Parissis. Automatic Generation of Test Cases in Regression Testing for Lustre/SCADE. Journal of Software Engineering and Applications, Vol. 6, 2013.

Albert Benveniste, Gerard Berry. The Synchronous Approach to Reactive and Real-Time Systems. Proceedings of the IEEE, 1991.

Angelo Gargantini, Constance Heitmeyer. Using Model Checking to Generate Tests from Requirements Specications, Berlin Heidelberg, 1999.

Cimatti, E. Clarke, E. Giunchiglia, F. Giunchiglia, M. Pistore, M. Roveri, R. Sebastiani, A. Tacchella. NuSMV 2: An OpenSource Tool for Symbolic.

Gordon Fraser, FranzWotawa, Paul E. Ammann. Testing with model checkers: A survey, Competence Network Softnet Austria, Austria, 2007.

Jussi Lahtinen. Simplification of NuSMV Model Checking Counter Examples, February 14, 2008.

Karolina Zurowska and Juergen Di. Model-based generation of test cases for reactive systems. Applied Formal Methods Group School of Computing Queen’s University Kingston, Ontario, Canada, June 2010.

K. L. McMillan. The SMV language, Cadence Berkeley Lbs 2001.

Luca Aceto Kim G. Larsen Anna. Reactive Systems: Modelling, Specification and Verification, May 11, 2005.

C. L. Heitmeyer. Encyclopedia of Software Engineering, chapter Software Cost Reduction.Jpưohn Wiley & Sons, 2002.

Published

2015-09-04