ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ VÀ AMONI CỦA BÙN HẠT HIẾU KHÍ TRÊN NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Trần Quang Lộc
  • Nguyễn Quang Hưng
  • Nguyễn Thị Cẩm Yến

Abstract

Bài báo trình bày kết quả đánh giá khả năng xử lý của bùn hạt hiếu khí trên nước thải chế biến thủy sản. Nghiên cứu được thực hiện trên bể hoạt động theo mẻ SBR với chu kỳ 4h cho mỗi mẻ. Kết quả thí nghiệm thấy rằng, nước thải sau khi xử lý bằng bùn hạt hiếu khí trên bể SBR có nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải giảm đi đáng kể, giá trị BOD5, COD, N-NH4 sau khi xử lý thấp hơn so với QCVN 11:2008/BTNMT (mức B). Bùn hạt vẫn đạt được sự ổn định, kích thước hạt bùn không có sự thay đổi nhiều khi vận hành trên đối tượng nước thải chế biến thủy sản

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường