ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG NITRAT HÓA CỦA BÙN HẠT HIẾU KHÍ Ở CÁC MỨC TỶ LỆ COD/N KHÁC NHAU

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Trần Quang Lộc
  • Nguyễn Quang Hưng
  • Nguyễn Đăng Hải
  • Trần Thị Tú
  • Trần Đặng Bảo Thuyên

Abstract

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sự phát triển và khả năng nitrat của bùn hạt ở các mức COD/N khác nhau. Thí nghiệm được thực hiện trên bể SBR với chu kỳ hoạt động 4h cho mỗi mẻ, lưu lượng sục khí 4L/phút. Kết quả thí nghiệm cho thấy, bùn hạt phát triển ổn đinh, giá trị SVI đạt 48,8¸55,3 g/mL trong suốt thời gian thí nghiệm. Hạt bùn có kích thước dao động 2¸3mm khi vận hành ở hai mức COD/N=15 và 10, trong khí đó với mức COD/N=5, hạt bùn có kích thước khoảng 1¸2mm chiếm ưu thế. Ở tất cả các mức COD/N, hiệu quả loại COD khá tốt dao động trong khoảng 94,5¸96,8%, hiệu quả loại N-NH4 cao đạt 94¸98%, quá trình nitrat diễn ra gần như hoàn toàn. Kết  quả đo đạc SOURh, SOUR­NH4, SOURNO2 cho thấy, trong hệ thống tồn tại nhóm vi khuẩn di dưỡng phân hủy chất hữu cơ, nhóm vi khuẩn oxi hóa amoni (AOB) và nhóm vi khuẩn oxy hóa nitrit (NOB). Giá trị SOURh khi vận hành với các mức COD/N khác nhau luôn ổn định. Tuy nhiên, với tỷ lệ COD/N càng thấp thì giá trị SOURNH4 và SOURNO2 đo được càng cao. Điều này chứng tỏ mức độ hoạt động của nhóm vi khuẩn AOB và NOB ảnh hưởng bởi tỷ lệ COD/N.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường