ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA HÓI ÔNG THƠ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Lê Văn Thăng Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Nguyễn Huy Anh
  • Nguyễn Đăng Hải
  • Trần Quang Lộc
  • Lê Văn Minh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp

Abstract

Bài báo giới thiệu kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của hói ông Thơ dưới tác động xả thải của Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đánh giá khả năng nhận thải được thực hiện với 3 kịch bản là lưu lượng thải của Trạm Xử lý nước thải KCN Phú Bài ở mức lưu lượng thải trung bình QTB= 2.000 m3/ngày đêm, lưu lượng thải thực tế lớn nhất Qmax= 3.500 m3/ngày đêm và lưu lượng thải theo thiết kế Qthiết kế = 6.500 m3/ngày đêm. Kết quả nghiên cứu với 3 kịch bản thải đều cho thấy khả năng tiếp nhận nước thải của hói ông Thơ –Ltn >0, nghĩa là hói ông Thơ vẫn đủ khả năng tiếp nhận nước thải từ Trạm xử lý nước thải KCN Phú Bài cho các thông số TSS, COD, N-NO3, P-PO4, và các kim loại Fe, Mn, Cu, Zn, Cd.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường