THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TRONG VIỆC QUẢN LÝ CHẤT THẢI TỪ CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM Ở VIỆT NAM

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Trần Đặng Bảo Thuyên Viện Tài Nguyên và Môi trường
  • Nguyễn Thị Cẩm Yến

Abstract

Phòng thí nghiệm (PTN) nghiên cứu, giảng dạy,… có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của đất nước và cả cho việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bản thân các PTN lại là một nguồn gây ô nhiễm với thành phần chất thải chứa nhiều chất nguy hại với hàm lượng cao. Hiện nay, chất thải cuả các PTN được xả thải cùng với chất thải sinh hoạt. Về tỉ lệ, chất thải của PTN có tỉ lệ khá thấp so với chất thải sinh hoạt,  nhưng độc tính và những nguy hiểm tiềm ẩn khi thải cùng chất thải sinh hoạt lại rất lớn. Bài báo đã nêu được thực trạng xả thải và quản lý chất thải của các PTN hiện nay, đồng thời đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm giảm thiếu ảnh hưởng của các chất thải này tới môi trường xung quanh.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường