ASSESSMENT OF THE PROPAGANDA, DISSEMINATION AND EDUCATION ON LAND LAW IN QUY NHON CITY

Authors

  • Bùi Thị Diệu Hiền Trường Đại học Quy Nhơn
  • Phạm Thị Hằng Trường Đại học Quy Nhơn
  • Bùi Thị Huỳnh Như Trường Đại học Quy Nhơn

Abstract

This research is done in Quy Nhon city in order evaluate the effectiveness of propaganda, dissemination and education on Land Law, in the period of 2008 - 2014. The result shows dissemination and education on Land Law in the city has been done frequently with diversity in term of contents and methods, which attracted many participants and achieved certain encouraging results. However, the effectiveness of propaganda, dissemination and education on Land law is not evenly in the locality and each subject of land use. The research shows many land users are not actively study and properly apply the Land Law; the propaganda, dissemination and education on Land Law has not yet made a significant change in awareness of land users about the importance of understanding and practicing Land Law.

References

. Chính phủ (2013), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều land useật chi tiết của land useật Đất đai 2013.

. Phạm Thị Thanh Dung, Công tác phổ biến, giáo dục pháp land useật của Vụ pháp chế-Ủy ban dân tộc.

. Bùi Thị Diệu Hiền (2013), Nghiên cứu công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Bình Định giai đoạn 2003 – 2012, land useận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Nông lâm Huế.

. Bùi Thị Huỳnh Như (2015), Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp land useật đất đai tại các phường nội thành trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, land useận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Quy Nhơn.

. Đặng Hồng Quân, Vai trò của sở tư pháp trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp land useật, Đại học land useật Hà Nội.

. Mạnh Trọng Lâm, Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp land useật cho học sinh trường trung học cơ sở Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An-Thực trạng và giải pháp.

. Trần Đức Lượng, Đề án 1 -1133/QĐ-TTg về một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp land useật về khiếu nại, tố cáo, Phó Thanh tra Chính Phủ.

. Quốc hội (2013), land useật Đất đai 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

. Quốc hội (2012), land useật Phổ biến Giáo dục pháp land useật 2012, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

. UBND thành phố Quy Nhơn (2013), Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn land useật Đất đai 2013 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

. UBND tỉnh Bình Định (2014), Quyết định Số 1580/QĐ-UBND năm 2014 về việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp land useật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp land useật giai đoạn 2014-2016” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

. Thủ tướng Chính phủ (2014), Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 về triển khai thi hành land useật Đất đai 2013

. www.moj.gov.vn/huongdannv/pages/nghiepvu.aspx?ItemId=54

.http://www.hoinongdanhungyen.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=228:nghip-v-hng-dn-tuyen-truyn-ph-bin-giao-dc-phap-lut&catid=63:cong-tac-xay-dng&Itemid=182

.http://www.davico.com.vn/Tai-nguyen-moi-truong/Bo-TN-MT-Tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-dat-dai.html

Published

2016-07-08

Issue

Section

Journal of Social Sciences and Humanities