PHONG CÁCH VÀ PHONG CÁCH TƯ DUY – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỐT YẾU

Authors

  • Nguyễn Hồng Điệp Trường Đại học Chính trị

Abstract

 Khái niệm phong cách và phong cách tư duy được đề cập rất nhiều trong các công trình nghiên cứu gần đây. Bài viết này, trên cơ sở của các công trình nghiên cứu trước đó, cố gắng nhận diện chính xác nội hàm khái niệm phong cách và phong cách tư duy. Trong đó, tập trung làm rõ bản chất, những yếu tố cấu thành của phong cách tư duy dưới góc nhìn khoa học, gợi mở một số vấn đề có tính chất phương pháp luận nhằm rèn luyện phong cách tư duy khoa học.

Author Biography

Nguyễn Hồng Điệp, Trường Đại học Chính trị

Thạc sĩ, giảng viên

References

Ph.Ăngghen (1984). Chống Đuy-rinh Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, tr.238.

Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên) (1997), Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.154.

V.I.Lênin (1981). Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, tập 29, tr.382.

Trần Văn Phòng (Chủ biên) (2001). Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.12.

Từ điển Tiếng Nga (1984). Nxb Tiếng Nga, Mátxcơva, t.4, tr.226.

Từ điển Tiếng Việt (1988). Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học, Nxb, Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.890.

Từ điển Triết học (1996). Nxb Tiến bộ, Matxcơva, tr.634 – 635.

Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, tr.1337.

Published

2016-10-20

Issue

Section

Khoa học Xã hội và Nhân văn