QUẢNG NAM TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG KHỞI NGHĨA VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI NĂM 1916 Ở TRUNG

Authors

  • Huỳnh Văn Tuyết Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Hội An, Quảng NAm

Abstract

Tóm tt: Cuc khi nghĩa Vit Nam Quang phc hi (VNQP hi) Trung K năm 1916 là mt trong nhng s kin tiêu biu nht trong thi k đu tranh chng Pháp đ giành li đc lp cho dân tc Vit Nam. Trong cuc vn đng khi nghĩa này, Qung Nam là mt trong ba đa bàn chính (Qung Nam, Qung Ngãi, Tha Thiên - Huế) trong công cuc chun b và t chc lãnh đo, tiến hành khi nghĩa. Bài viết s góp phn làm sáng t vn đ này.

References

TÀI LIỆU THAM KHẢO

. Đảng bộ huyện Tiên Phước (1993), Lịchsử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858- 1975, Xí nghiệp in Báo QN- ĐN.

. Lê Trọng Khánh- Đặng Huy Vận (1961), “Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quang phục Hội ở miền nam Trung bộ năm 1916”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (22), tr. 32-50.

. Dương Kinh Quốc (1999), Việt Nam những sự kiện lịch sử tập 1, (1858-1918), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

. Lưu Anh Rô (2016), “Kỷ niệm 100 năm ngày khởi nghĩa Thái Phiên- Trần Cao Vân- Cuộc nổi dậy tại tỉnh thành La Qua”, Cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn, ngày 8/2/2016.

. Nguyễn Q. Thắng (2005), Quảng Nam trong hành trình mở cõi và giữ nước nhìn từ góc độ văn hoá, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.

. Lê Uớc (1968), “Cuộc Duy Tân khởi nghĩa năm 1916 và Phan Thành Tài”, Tập san Sử Địa, số 11, tr.81- 101

. Nguyễn Đắc Xuân (1999), “Danh Nhân” Nguyễn Hiễn Dĩnh ông là ai”, Tạp chí Sông Hương, (124), tr.70-79

Published

2016-10-20

Issue

Section

Khoa học Xã hội và Nhân văn