SỬ DỤNG BẢN ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT – ĐẠI HỌC HUẾ

Authors

  • Hoàng Thị Hải Yến Đại học Luật Huế

Abstract

                                             

                                                         

Bài viết chỉ ra rằng ở Việt Nam nói chung và tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế nói riêng, việc sử dụng bản án trong nghiên cứu và đào tạo luật còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và cải cách tư pháp. Việc sử dụng bản án trong hoạt động dạy và học sẽ nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, thay đổi lối mòn trong phương pháp giảng dạy, đảm bảo các mục tiêu đào tạo mà Trường Đại học Luật – Đại học Huế đã đặt ra, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

 

References

Quyết định ngày 31/10/2012 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phê duyệt Đề án “Phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao”, Phụ lục 2, tr. 1. http://www.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?item_id=23273008&p_details=1

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tr. 5.

Nguyễn Linh Giang, “Án lệ trong một số hệ thống pháp luật trên thế giới”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số (12), 2005.

Phan Huy Hồng, “Sử dụng bản án để xây dựng tình huống trong đào tạo luật”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số (4), 2015, Tr. 40 – 46.

Bùi Xuân Hải, “Thực trạng và ý nghĩa của việc sử dụng bản án trong công tác đào tạo luật ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số (4), 2015, Tr. 3 – 10.

Nguyễn Văn Nam, “Việc sử dụng án lệ ở Việt Nam?”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số (191), Tháng 3/2011.

Pierre Macqueron, “Việc sử dụng quyết định của Tòa án trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy tại Cộng hòa Pháp”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số (4), 2015, Tr.68 – 73.

Trương Nhật Quang, “Sử dụng bản án trong giảng dạy: góc nhìn từ người làm thực tiễn”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số (4), 2015, Tr.20 – 25.

Phan Nhật Thanh, “Tổng quan phương pháp giảng dạy qua án trong chuyên ngành luật từ các nước trong hệ thống thông luật và dân luật”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số (4), 2015, Tr. 62 – 67.

Published

2016-10-20

Issue

Section

Khoa học Xã hội và Nhân văn