VAI TRÒ CỦA VIỆT MINH NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐỐI VỚI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Ở THỪA THIÊN HUẾ

Authors

  • Đỗ Mạnh Hùng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế

Abstract

 

TÓM TẮT

 

Bài viết tập trung làm sáng tỏ vai trò của Mặt trận Việt Minh Nguyễn Tri Phương đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Thừa Thiên Huế trên các khía cạnh: Giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ, thống nhất các tổ chức Việt Minh; lợi dụng tổ chức Thanh niên xã hội, "Việt Minh hóa" Trường Thanh niên Tiền tuyến Huế; chớp thời cơ và lãnh đạo nhân dân tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi; vận động vua Bảo Đại thoái vị, trao quyền quản lí đất nước cho Mặt trận Việt Minh.

Từ khóa: Vai trò của Mặt trận Việt Minh Nguyễn Tri Phương, Mặt trận Việt Minh Nguyễn Tri Phương, Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Thừa Thiên Huế.

References

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

. Hoàng Anh (2001), Quê hương và cách mạng (hồi kí, tái bản lần 1), Nxb Thuận Hóa, Huế.

. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (1995), Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, (tập 1) 1930 - 1954, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

. Trường Chinh (1975), Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội.

. Vũ Đình Hòe (1994), Hồi kí, tập 1, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

. Nguyễn Văn Khoan (1990), “Tư liệu mới về Cách mạng tháng Tám”, Tạp chí Xưa và Nay, số 66, tr.18-19.

. Lâm Quang Minh (2014), “Nhớ về Trường Thanh niên tiền tuyến trong khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 272, tr.69-73.

. Nhiều tác giả (2008), Trường Thanh niên tiền tuyến Huế 1945 - Một hiện tượng lịch sử, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

. Thường vụ Trung ương Đảng (1945), Thư của Thường vụ Trung ương gửi các đồng chí Trung Kì kêu gọi thống nhất lại đánh bại những phần tử phản lại Đảng ngày 27-6-1945, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông tư liệu Hội nghị hợp nhất, Đại hội 1, Ban Thường vụ Trung ương 1930 - 1945, ĐVBQ: 188.

. Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (1977), Hồ sơ tập sự kiện của Đảng bộ Thừa Thiên Huế thời kì 1930 - 1945, Phòng Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tiếng Pháp:

. Daniel Hémery (2002), Ho Chi Minh, Del’ Indochine au Vietnam, Descouvertes, Gallimard, Paris.

. Jacques Massu, Jean Julien Fond (1980), L'aventure viet-minh, Plon, Paris

Published

2016-10-20

Issue

Section

Khoa học Xã hội và Nhân văn