MỘT SỐ BIỂU HIỆN NGỮ NGHĨA TÌNH THÁI CỦA TỪ “THÌ” TRONG TIẾNG VIỆT

Authors

  • nguyen thanh huy Trường Đại học Khánh Hòa

Abstract

Bài viết này tập trung khai thác ngữ nghĩa tình thái của từ “thì” theo quan điểm ngữ dụng học. Ở đây có sự vận dụng lý thuyết về tình thái ngôn ngữ để phân lập nghĩa của từ “thì” trong hai đối lập tình thái căn bản: tình thái tại lời tình thái của lời phát ngôn. Đồng thời áp dụng Lý thuyết hành động ngôn từ để xác định các hành vi ngôn ngữ của các phát ngôn mà trong đó nghĩa của từ “thì” đóng vai trò trung tâm. 

Published

2016-10-20

Issue

Section

Khoa học Xã hội và Nhân văn