CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC NÔNG HỘ Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Authors

  • nguyen van vuong Truong dai hoc kinh te
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Nguyễn Thanh Hùng
  • Nguyễn Bá Tường

Abstract

Tín dụng chính thức (TDCT) là hình thức tín dụng được tổ chức theo luật định của quốc gia bao gồm các ngân hàng nhà nước, ngân hàng tư nhân, hợp tác xã tín dụng và một số hình thức khác (theo Frank Ellis). Đây là nguồn vốn vay được các hộ gia đình ở khu vực nông thôn Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh với nhu cầu ngày càng cao. Vì thế, nhu cầu TDCT đã trở thành đối tượng thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học trong thời gian gần đây. Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi tập trung phân tích và xác định các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhu cầu TDCT của các nông hộ ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhu cầu TDCT của các hộ nông dân ở trên địa bàn huyện Quảng Điền khá cao và mục đích vay vốn chủ yếu tập trung cho hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi (chiếm 68,92%). Theo kết quả phân tích hồi quy, nhu cầu TDCT của nông hộ chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố thuộc về điều kiện nội tại của hộ, trong đó các nhân tố: trình độ văn hóa của chủ hộ, số lượng lao động thường xuyên, tài sản thế chấp và hoạt động ngành nghề có tác động cùng chiều đến nhu cầu TDCT.

References

. Phạm Xuân Hùng, Nhu cầu và khả năng tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình nông thôn ở huyện Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 2005,

. Trương Đông Lộc, Trần Bá Duy, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận TDCT của nông hộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tạp chí Ngân hàng, số 4, (2010).

. Phòng Thống kê huyện Quảng Điền, Niên giám thống kê huyện Quảng Điền 2011, Quảng Điền, TT. Huế. 2012,

. Nguyễn Quốc Nghi, Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của nông hộ ở tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4, (2011), 3 - 9.

. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 1, 2, Nxb. Hồng Đức, TP. Hồ Chí Minh. 2008,

. Cooper D. & Schindler P., Business Research Methods, 7th Ed. McGraw - Hill International Edition 2002.

. Hair, Anderson Tatham, Black et al., Multivariate Data Analysis, 5th Ed, Prentice Hall. 2004.

. Yoichi Izumida and Pham Bao Duong, Rural development finance in Vietnam: A microeconometric analysis of household surveys, World evelopment, 30(2), (2002), 319-335.

. Mason R. & Lind D. & Marchal W., Statistical Techniques for Business and Economics, 10th Ed, McGraw-Hill International Edition, 2000.

. Li Rui, Zhu Xi., Econometric Analysis of Credit Constraints of Chinese Rural Households and Welfare Loss, Applied Economics, 2010.

. Zeller, M., Determinants of credit rationing: A study of informal lenders and formal credit groups in Madagascar, Food Consumption and Nutrition Division Discussion Paper No. 2. Washington. 1994.

Published

2013-02-10