ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ BÀI PHÁT BIỂU “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - NHÌN TỪ THỰC TIỄN VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN

Authors

  • Trần Bình Tuyên Nhà xuất bản Đại học Huế

Abstract

Trong bài viết, chúng tôi dựa vào những nguyên lý chung nhất của lý thuyết phân tích diễn ngôn phê phán để tìm hiểu những đặc điểm ngôn ngữ của bài phát biểu chính trị này với mục đích khám phá các mối quan hệ giữa hệ tư tưởng, thái độ của người nói với ngôn ngữ qua đó thấy được làm thế nào để sử dụng tối đa sức mạnh ngôn ngữ trong quá trình sử dụng.

References

Bài phát biểu: “Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - nhìn từ thực tiễn Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Báo Công anh Nhân dân online 12/4/2012.

Diệp Quang Ban Văn bản và liên kết trong tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.

Diệp Quang Ban, “Tìm hiểu phân tích diễn ngôn phê bình”, Tạp chí Ngôn ngữ, (số 8), tr 45 – 55, 2007.

Halliday M.A.K (Hoàng Văn Vân dịch, Dẫn luận ngữ pháp chức năng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001.

Cao Xuân Hạo, Sơ thảo Ngữ pháp chức năng tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004.

Nguyễn Hòa, “Ngữ cảnh trong lý luận phân tích diễn ngôn”, Tạp chí Ngôn ngữ, (số 11), tr. 1 – 12, 2002.

Nguyễn Hoà, Phân tích diễn ngôn: một số vấn đề lí luận và phương pháp, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

Nguyễn Hoà, “Phân tích diễn ngôn phê phán là gì?”, Tạp chí Ngôn ngữ, (số 2), tr. 13 – 26, 2005.

Nguyễn Hoà, Phân tích diễn ngôn phê phán: lí luận và phương pháp, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

Hoàng Văn Vân, Ngữ pháp kinh nghiệm của cú tiếng Việt mô tả theo quan điểm chức năng hệ thống, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002.

Published

2013-02-10