DIỄN NGÔN KHẨU HIỆU TIẾNG VIỆT TỪ GÓC ĐỘ THUYẾT HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ

Authors

  • Đỗ Thị Xuân Dung Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Hoàng Tất Thắng

Abstract

Khẩu hiệu ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi xã hội- mỗi quốc gia. Không đơn thuần chỉ là những biểu ngôn để hô hào trong các cuộc mít-tinh, diễu hành hay là những thông điệp quảng cáo trên các bảng biểu màu sắc, khẩu hiệu chính trị xã hội ngày nay là một loại hình diễn ngôn đặc biệt, là công cụ truyền thông hiệu quả mà mỗi đất nước đều có phương sách đầu tư và phát triển thích đáng. Nhìn khẩu hiệu từ góc độ hành động ngôn từ, có thể thấy đây chính là một sản phẩm cụ thể của hành động ngôn từ và chúng bao hàm các chức năng vốn dĩ cũng như các chức năng phái sinh của thể loại hành vi tại lời, xét trong mối quan hệ tổng hòa của giao tiếp. Với các chức năng kêu gọi, động viên, khuyến khích cộng đồng, khẩu hiệu truyền thông là những hành động ngôn từ sắc bén, hiệu quả, là công cụ giao tiếp hữu hiệu trong việc hướng cộng đồng đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống… Bài nghiên cứu này trình bày kết quả phân tích diễn ngôn 200 mẫu khẩu hiệu chính trị-xã hội tiếng Việt trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, nhìn từ góc độ hành động ngôn từ.

Author Biography

Đỗ Thị Xuân Dung, Trường Đại học Ngoại ngữ

- Trưởng Phòng, Phòng KHCN-HTQT

References

Austin, J. How to do Things with Words, Cambridge, MASS: Harvard University, 1962.

Bach, K. Linguistics Communication and Speech Acts. Cambridge, Mass: MIT Press. 1979.

Brown, G. and G. Yule. Discourse Analysis. Cambridge University Press. 1983

Brown, P. and S. Levinson. Politeness. Cambridge: Cambridge University Press. 1987

Đinh Kiều Châu. Ngôn ngữ truyền thông qua ba sản phẩm truyền thông xã hội. Luận án Tiến sỹ ngôn ngữ học. Trường ĐH KHXH và NV- ĐHQG Hà nội, 2011.

Đỗ Hữu Châu. Đại cương Ngôn ngữ học- Ngữ dụng học. (tái bản lần thứ 5). NXB Giáo dục Vịêt nam. 2010

Hoàng Phê (chủ biên). Từ điển tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội. 2000

Jilka, M. Hauptseminar. Introduction to Pragmatics. In Speech acts and events. http://ifla.uni-stuttgart.de/~jilka/index.html (tham khảo ngày 20/03/2013)

Lyons, J.. Linguistic Semantics: An Introduction: CUP. Nguyễn Văn Hiệp dịch. 1995

Nguyễn Hòa. Phân tích Diễn ngôn: Một số vấn đề lý luận và phương pháp. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà nội. 2003

Nguyễn Như Ý. Đại từ điển tiếng Việt. Nhà xuất bản Văn hóa thông tin. 1999

Searle, J. Speech Acts. Cambridge University Press. 1969

Searle, J. A Taxonomy of Illocutionary Acts. In Language, Mind and Knowledge, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. VII, Keith Gunderson (ed.), Minneapolis: University of Minnesota Press. 1975

Published

2013-02-12