Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở tỉnh Bắc Ninh

Authors

  • Khổng Văn Thắng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh
  • Trịnh Bích Toàn

Abstract

Tóm tắt: Sau 16 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã không ngừng cố gắng cải cách hành chính theo hướng một cửa, một cửa liên thông hiện đại, nâng cao chỉ số năng lực cạch tranh cấp tỉnh, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, hội nhập sâu rộng vào khu vực kinh tế quốc tế. Nổi bật là hoạt động xuất, nhập khẩu của Bắc Ninh đã không ngừng tăng về số lượng và mở rộng về phạm vi, đóng góp ngày càng tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu thu được, hoạt động xuất - nhập khẩu của Bắc Ninh vẫn còn nhiều thách thức. Bài viết này đề cập vấn đề thực trạng xuất, nhập khẩu của Bắc Ninh, từ đó chỉ ra một số hạn chế tồn tại và đề xuất một số giải pháp.

Author Biography

Khổng Văn Thắng, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thạc sỹ Quản lý kinh tế - Chi cục trưởng

References

Tài liệu tham khảo:

- Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2012- UBND tỉnh Bắc Ninh tháng 12-2012, Tr .8;

- Báo cáo xuất nhập khẩu tỉnh Bắc Ninh năm 2012, tầm nhìn đến 2030 - Cục Thống kê Bắc Ninh phát hành tháng 2 năm 2013, Tr 10- tr20;

- Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030;

- Khổng Văn Thắng, Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh- Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Số 2-2013, Tr.28 đến tr.34.

- Niên giám Thống kê tỉnh Bắc Ninh 2007 -2011- Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh phát hàng tháng 8 năm 2012, Tr. 218 đến tr. 230;

- Số liệu thống kê chủ yếu tỉnh Bắc Ninh 1997 -2012, Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội - Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh phát hành tháng 1-2013,Tr.4.

Published

2013-02-12