HOÀN THIỆN QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Authors

  • Hà Lệ Thủy Khoa Luật

Abstract

Bài viết tập trung phân tích những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về việc quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó bài viết nêu ra những bất cập, hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả trong việc xử lí người chưa thành niên phạm tội, góp phần cải tạo, giáo dục người chưa thành niên phạm tội, hạn chế tình trạng người chưa thành niên phạm tội ngày càng một gia tăng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung.

Author Biography

Hà Lệ Thủy, Khoa Luật

Cán bộ giảng day

References

Tài liệu tham khảo

Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.

TS. Cao Thị Oanh - Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2008.

PGS.TS. Võ Khánh vinh, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Kháng - Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2006.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà, “Trách nhiệm hình sự và hình phạt”, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội 2001, tr.101.

Dương Tuyết Miên, Quyết định hình phạt với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Luật học, 2009, tr.32.

Published

2013-02-12