CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HUẾ.

Authors

  • Trần Thị Bích Ngọc Trường Đại học Kinh tế
  • Nguyễn Thị Ngọc Hương Trường Đại học Kinh tế

Abstract

Trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng gia tăng, các dịch vụ ngân hàng điện tử, đặc biệt là Internet Banking  ra đời và trở thành xu hướng chính trong sự phát triển của các ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, các dịch vụ này vẫn chưa được sử dụng phổ biến. Mục tiêu của nghiên cứu này là tiến hành khảo sát, phân tích thực nghiệm nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, cụ thể là ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Huế, từ đó đưa ra một số giải pháp để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ này. Dựa vào số liệu điều tra từ 400 khách hàng, các tác giả đã tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) thông qua phần mềm SPSS và AMOS.  Kết quả phân tích cho thấy có 6 nhân tố tác động đến Ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking , trong đó tác động của nhân tố Thái độ là quan trọng nhất.

Từ khóa: ngân hàng điện tử, Internet Banking (IB), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), SPSS-AMOS.

 

Author Biographies

Trần Thị Bích Ngọc, Trường Đại học Kinh tế

Khoa Kế toán - Tài chính

Tiến sĩ kinh tế

Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trường Đại học Kinh tế

Sinh viên lớp K43B TCNH

References

Ajzen, I., The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision processes, 50, (1991), 179-211.

Bomil Suh, Ingoo Han, Effect of trust on customer acceptance of Internet Banking, Electronic Commerce Research and Applications, Volume 1, Issues 3–4, Autumn–Winter, (2002), 247-263.

Braja Podder, Factors influencing the adoption and usage of IB: the New Zealand perspective, Auckland University of Technology, New Zealand, (2005).

Chan & Lu, Understanding Internet Banking Adoption and Use Behavior: A Hong Kong Perspective, Journal of Global Information Management, Volume 12, Issue 3, (2004), 21-43.

Davis, F., Perceived usefulness, Perceived ease of use and user acceptance of information technology, MIS Quarterly, Vol. 13(3), (1989), 318–339.

Fishbein, M., & Ajzen, I., Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley, (1975).

Hanudin Amin, Internet Banking Adoption Among Young Intellectuals, Journal of Internet Banking and Commerce, December 2007, vol. 12, no.3, (2007), 1-13.

Sara Naimi Baraghani, Factors influencing the adoption of IB, Master thesis of Lulea University of Technology, (2007).

T.C. Edwin Cheng, David Y.C. Lam, Andy C.L. Yeung, Adoption of Internet Banking : An empirical study in Hong Kong, Decision Support Systems 42, (2006), 1558–1572.

Yi-Shun Wang et al, Determinants of user acceptance of Internet Banking: an empirical study, International Journal of Service Industry Management, Vol. 14 No. 5, (2003), 501–519.

Published

2013-02-12