TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC PAKO Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (THE USE OF LANGUAGE OF PAKO PUPILS IN A LUOI DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE)

Authors

  • Hà Trần Thùy Dương Trường Đại học Khoa học

Abstract

TÓM TẮT

Việc giáo dục ngôn ngữ và bằng ngôn ngữ ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số là vấn đề hết sức bức thiết. Để tìm hiểu tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc Pako ở huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên - Huế, bài viết đã dựa trên tư liệu khảo sát bằng phiếu điều tra kết hợp với phỏng vấn sâu gồm 200 học sinh tiểu học và 73 học sinh phổ thông cơ sở tại thị trấn A Lưới với các nội dung chính sau: năng lực ngôn ngữ của học sinh Pako trong giao tiếp gia đình, trường học và các sinh hoạt khác; thái độ của học sinh, phụ huynh người Pako đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong nhà trường và một số kiến nghị.


SUMMARY

The language and education in the language of ethnic minorities are urgent issues. To search of the use of language of pupils Pako in A Luoi district, Thua Thien Hue province, article was based on data from the questionnaire survey combined in-depth interviews with 200 primary school pupils and 73 secondary school pupils in A Luoi town with the main contents: linguistic competence of pupils Pako in communication family, school and other activities; pupils' attitudes and parents who Pako for the use of language in schools and several petitions.

Author Biography

Hà Trần Thùy Dương, Trường Đại học Khoa học

Khoa Ngữ văn

References

. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính sách – chiến lược sử dụng và dạy – học tiếng dân tộc, tiếng Việt cho các dân tộc thiểu số, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, Hà Nội, 2004.

. Trần Trí Dõi, Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 1999.

. Trần Trí Dõi, Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh phía Bắc Việt Nam, NXB ĐHQG, Hà Nội, 2004.

. Trần Trí Dõi và Nguyễn Văn Thiện, Tính thực tiễn trong chính sách giáo dục ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước ta đối với vùng dân tộc thiểu số, T/c Ngôn ngữ và đời sống, số 10, (2001), 21 – 25.

. Hoàng Văn Hành, Mấy vấn đề về giáo dục ngôn ngữ và phát triển văn hóa ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của Việt Nam hiện nay, T/c Ngôn ngữ, số 3, (1994), 15 - 20.

. Nguyễn Văn Khang, Ngôn ngữ học xã hội – những vấn đề cơ bản, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999.

. Nguyễn Văn Mạnh (chủ biên), Luật tục của người Tà Ôih, Cơ Tu, Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế, NXB Thuận Hóa, Huế, 2001.

. Phan Xuân Thành, Về vị trí tiếng Tà Ôih trong nhóm ngôn ngữ Katu, T/c Ngôn ngữ, số 1, (1986), 9 - 10.

. Tạ Văn Thông, Dạy kết hợp bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên - Huế, T/c Ngôn ngữ và đời sống, số 4 (102), (2004), 23 - 26.

. Tạ Văn Thông, Ngôn ngữ trong giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam, T/c Ngôn ngữ và đời sống, số 7 (117), (2005), 39 - 41.

Published

2013-02-12