ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Authors

  • Nguyễn Hồ Minh Trang College of Economics, Hue University

Abstract

Mục tiêu chính của nghiên cứu là đo lường và phân tích ảnh hưởng của phát triển du lịch (DL) đến phát triển kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH). Trên cơ sở sử dụng số liệu thứ cấp giai đoạn 1998 - 2012 và số liệu sơ cấp, bài viết đã chứng minh được phát triển DL đã ảnh hưởng tích cực đến phát triển kinh tế thông qua các yếu tố như tăng GDP, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lý, đóng góp vào nguồn thu ngân sách, tăng giá trị xuất khẩu tại chỗ, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động,… Đồng thời, phát triển du lịch cũng mang lại những ảnh hưởng tiêu cực lên nền kinh tế như gây ra tình trạng bất bình đẳng về thu nhập, làm tăng giá cả hàng hoá, nạn trẻ em bỏ học và phụ nữ bán hàng rong đeo bám du khách, ô nhiễm môi trường,.... Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch ở tỉnh TTH trong thời gian tới.

Author Biography

Nguyễn Hồ Minh Trang, College of Economics, Hue University

khoa Kinh tế chính trị

References

Tiếng Việt

Chuyên gia Tây Ban Nha và chuyên gia Vệt Nam (2010), Báo cáo cuối cùng quy hoạch phát triển bền vững du lịch Thành phố Huế đến năm 2020.

Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, Niên giám thống kê, năm 1998, 2000, 2005, 2010, 2012.

Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (2008), Báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Dương Tấn Diệp (1999), Kinh tế Vĩ mô, NXB thống kê, Hà Nội

Trần Trí Dũng (2008), Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê trong ngàng du lịch, đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Trung tâm thông tin du lịch

Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2011), Nghiên cứu thống kê Tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội

Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (2012), Báo cáo cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012.

Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (1995), Báo cáo tổng hợp Qui hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên Huế (1995-2010).

Tiếng Anh

Brida, J. G., Pereyra, J. S., and Such, M. J. (2008), “Evaluating the contribution of tourism to economic growth. Anatolia”, Vol 19, No 2, pp 351-357.

Brida, J. G., Pereyra, J. S., Risso, W. A., Such, M. J., and Aguirre, S. Z. (2009), “The tourism-led growth hypothesis: Empirical evidence from Colombia”, An international multidisciplinary Joural of Tourism, Vol. 4, No. 2, pp. 13-27.

Ivanov, S., and Webster, C. (2007), “Measuring the impact of tourism on economic growth”, Tourism Economics, Vol 13, No 3, pp 379–388.

Ivanov, S., and Webster, C. (2010), “Decomposition of economic growth in Bulgaria by industry”, Journal of Economic Studies, Vol 37, No (2), pp 219-227.

Xie, F., Lacher, R. G., and Nepal, S. K. (2011), “Economic impacts of domestic tourism in the rural developing world: A case study of Zhangjiaje city, China”, Tourism Review International, 14(1), 29-42.

Published

2013-02-10