VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỂ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Authors

  • Nguyễn Tùng Lâm Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Abstract

TÓM TẮT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực bao gồm các quan điểm nhằm bảo đảm quyền làm chủ của người dân, nâng cao tính trách nhiệm của Đảng, của Chính quyền trước nhân dân, làm cho các chính sách của Đảng của Chính quyền được ban hành và thực thi một cách hiệu quả nhất, đồng thời khắc phục sự tha hóa quyền lực, trừng trị và xử lý nghiêm khắc tình trạng lạm dụng quyền lực của cán bộ và cơ quan nhà nước. Đây không chỉ là đòi hỏi cấp bách của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, mà nó còn là tiêu điểm của quá trình mở rộng và phát huy quyền dân chủ của người dân ở nước ta hiện nay.

Author Biography

Nguyễn Tùng Lâm, Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Thượng uý, thạc sĩ, giảng viên


References

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nguyễn Thị Hồi, Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước, Nxb Tư pháp, H, 2005

Montesquieu, Tinh thần pháp luật, (Hoàng Thanh Đạm dịch), Nxb Giáo dục, H, 1996

Tô Huy Rứa (Chủ biên), Mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị một số nước trên thế giới, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2008

Trịnh Thị Xuyến, Kiểm soát quyền lực nhà nước. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2008

Nguyễn Mạnh Kháng, Cơ chế kiểm soát quyền lực và vấn đề tổ chức bộ máy nhà nước, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 3, 2005

Trần Quang Minh, Thống nhất và phân định quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp – phương thức thực hiện quyền lực nhà nước của nhân dân, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1, 1992

Published

2014-07-04