ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐIA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Authors

  • Hoàng Thị Thái Hòa Trường Đại học Nông Lâm Huế
  • Trương Anh Linh Trung tâm quĩ đất huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Abstract

Nghiên cứu được tiến hành trong năm 2012 - 2013 tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện và những tồn tại của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ớ, từ đó đề xuất được phương pháp tổ chức và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hợp lý trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả đề tài cho thấy thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đã mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng đất. Quá trình tổ chức và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bố Trạch đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định của UBND tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như việc công bố bước giá chưa đúng theo thời gian trong quy trình, quá trình giám sát hồ sơ đăng ký, giám sát người tham gia đấu giá tại các phiên đấu giá chưa được thực hiện chặt chẽ. Do đó, Nhà nước cần nghiên cứu ban hành đồng bộ các văn bản pháp luật về bán đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng, huyện Bố Trạch cần đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho người dân.

Published

2014-07-04