SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ TƯ TƯỞNG PHONG KIẾN SANG DÂN CHỦ TƯ SẢN TRONG PHONG TRÀO YÊU NƯỚC Ở HÀ TĨNH NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX

Authors

  • Nguyễn Tất Thắng TRường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Abstract

Bài viết nhằm chuyển tải tới người đọc sự chuyển biến từ tư tưởng phong kiến sang tư tưởng dân chủ tư sản trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh những năm đầu thế kỷ XX. Đây là sự chuyển biến nằm trong quỷ đạo chuyển biến chung của cả dân tộc và đã đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách của lịch sử lúc bấy giờ. Nhờ sự chuyển biến đó,một loạt các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp đã diễn ra sôi nổi, khiến kẻ thù phải vất vã đối phó, tạo ra những tiền đề quan trọng cho các phong trào đấu tranh trong các giai đoạn tiếp theo.

References

Đinh Trần Dương (2000), Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Thái Bạch (1968), Thi văn quốc cấm, Nxb Khai Trí, Sài Gòn.

Ban chấp hành đảng bộ Tỉnh Hà Tĩnh (1993), Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Đinh Trần Dương (1996), Sự chuyển biến của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ XX. Hà Nội. Luận án Phó Tiến sĩ khoa học Lịch Sử, lưu tại thư viện Quốc Gia Hà Nội.

Đinh Trần Dương (1996), Phong trào xuất dương cứu nước ở Nghệ Tĩnh trong 30 năm đầu của thế kỷ XX. Tạp chí nghiên cứu lịch sử số 6.

Trần Hữu Đức (1976), Phan Bội Châu với phong trào yêu nước chống Pháp ở Nghệ Tĩnh đầu thế kỷ XX, Hà Nội. Luận Văn tốt nghiệp trường ĐHTH Hà Nội.

Đặng Duy Báu (cb), Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn (2001), Lịch sử Hà Tĩnh, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Phan Đình Bưởi (1994), Lịch sử Hà Tĩnh ( Sách giáo khoa phổ thông địa phương học). Sở Giáo dục và đào tạo - Sở khoa học công nghệ và môi trường, Hà Tĩnh.

Bulletin Administratit de L’annam, anée 1908, N0 9. Lưu trữ tại UBND Thừa Thiên Huế.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế (2008), Phong trào kháng thuế của nông dân miền Trung Việt Nam năm 1908 và sự tham gia đấu tranh của anh Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Thừa Thiên Huế, Nxb Thuận Hóa, Huế.

Đinh Xuân Lâm, Đỗ Quang Hưng, Phong trào chống thuế năm 1908 ở Nghệ - Tĩnh,Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2 tháng 3 – 4 năm 1980.

Hải Ngọc Thái Nhân Hòa (2005), Xu hướng canh tân - phong trào Duy tân - sự nghiệp đổi mới (từ giữa thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX), Nxb Đà Nẵng.

Published

2014-07-04