VẤN ĐỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Authors

  • Bùi Thị Thuận Ánh Khoa Luật, ĐHH

Abstract

Ở nước ta tình hình khiếu nại ngày càng diễn biến phức tạp   nhất là từ khi nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường vấn đề này lại càng nóng bỏng hơn. Bên cạnh những nguyên nhân phát sinh trực tiếp từ cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính còn có nguyên nhân không nhỏ phát sinh từ công tác giám sát giải quyết khiếu nại hành chính.Trong bài viết này tác giả chỉ rõ vai trò giám sát và trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau, chỉ rõ về chủ thể thực thi quyền giám sát, nội dung giám sát, phương thức và trình tự thủ tục giám sát giải quyết khiếu nại hành chính. Tác giả cũng mạnh dạn đưa ra một số quan điểm về đổi mới cơ chế giám sát công tác giải quyết khiếu nại hành chính trong giai đoạn hiện nay.

References

. Chính phủ (2004), Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

. Chính phủ (2012), Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của luật Khiếu nại 2011.

. Quốc hội Việt Nam (2011), Luật khiếu nại 2011, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

. Quốc hội Việt Nam (2003), Luật giám sát của Quốc hôi 2003, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

. Quốc hội Việt Nam (1999), Luật báo chí 1999 (sửa đổi, bổ sung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

. Quốc hội Việt Nam (1999), Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 1999, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

. Nguyễn Duy Phương (2010), Bài giảng chuyên đề Khiếu nại tố cáo, Khoa Luật – Đại học Huế.

. Nguyễn Văn Toàn (2010), “Giải quyết khiếu nại về tái định cư tại thành phố Huế”.

[. Phạm Văn Tuấn (2011), “ Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam và vấn đề hoàn thiện, Luận văn thạc sỹ luật hoc.

. Trần văn sơn (2006), “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, Luận văn tiến sĩ luật học”.

. Từ điển bách khoa Việt Nam (2003), Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội.

. GS.TSKH Đào Trí Úc (1995), Tăng cường tính thống nhất của pháp chế, nghiêm chỉnh tuân theo và chấp hành pháp luật, Tạp chí cộng sản (3).

Published

2013-02-12