Editorial Team

Editors

TS. Trần Xuân Mậu, Đại học Huế

TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Hue University, Viet Nam

ThS. Nguyễn Quốc Thiên Hương

Section Editor

PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Đại học Huế, Viet Nam