THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA ĐỘNG VẬT HAI MẢNH VỎ (BIVALVIA) Ở HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI

Abstract

TÓM TẮT

Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc vào hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á với diện tích 22.000 ha, đặc trưng cho vùng nhiệt đới gió mùa. Hệ đầm phá là vùng có giá trị về đa dạng sinh học, sinh thái và môi trường. Từ 08/2014 đến 07/2015 chúng tôi đã tiến hành thu thập vật mẫu, nghiên cứu và đã xác định được 24 loài động vật hai mảnh vỏ thuộc 19 giống, 11 họ, 7 bộ. Bổ sung thêm 6 loài thuộc 6 giống, 5 họ mới so với nghiên cứu trước đây. Đánh giá được đặc điểm phân bố về thành phần loài, mật độ cá thể động vật hai mảnh vỏ theo ba loại nền đáy (cát bùn, bùn cát và giá thể) và ba nhóm loài theo độ mặn (loài nước ngot, nước lợ và nước mặn).

Abstract

Tam Giang - Cau Hai lagoon is the largest in Southeast Asia. It is ​​22,000 hectares. Lagoon system is high of biodiversity, ecology and environment. According to a researcher from August 2014 to July 2015, we have identified 24 species of 19 genera of 11 families of 7 orders of bivalve (Bivalvia) to be living in Tam Giang - Cau Hai lagoon. The result added 6 new species of 6 genera of 5 orders compared with previous studies. We have appreciated distribution characteristics of species composition, density of individual animals bivalve in three categories substrata (silt, sand and substrate ) and three groups of species under salinity (species of freshwater, brackish and saltwater).

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2891