ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐẾN KINH TẾ- XÃ HỘI: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ HỒNG THỦY, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện tại huyện miền núi A Lưới, nơi có địa hình chủ yếu là đồi núi với độ dốc cao, xảy ra hiện tượng trượt lở đấttrên diện rộng. Bài bào này tập trung đánh giá mức độ ảnh hưởng của hiện tượng trượt lở đất theo hai khía cạnh: kinh tế và xã hội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập số liệu sơ cấp thông qua phỏng vấn người am hiểu, phỏng vấn theo bảng hỏi 105 hộ gia đình có đất bị trượt lở và phương pháp thu thập số liệu thứ cấp để tổng hợp phục vụ cho nội dung nghiên cứu. Về kinh tế, kết quả nghiên cứu cho thấy,trượt lở đất tác động lớn đến ngành nông nghiệp, nhất là làm mất đất canh tác của người dân.. Ngoài ra, trượt lở đất gây ra một số thiệt hại về chuồng trại và số lượng vật nuôi bị chết do chưa chuyển chuồng trại đến nơi an toàn kịp thời. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Về xã hội, trượt lở đất còngây ra thiệt hạivề cơ sở vật chất của trường học, bệnh việnvà thông tin liên lạc của người dân vùng trượt lở; gây ảnh hưởng đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của con người. Trên cơ sở đó, bài báo đã đưa ra các giải pháp đểhạn chế những rủi ro do trượt lở đất gây ra.

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2893