SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT NGHIÊN CỨU SỰ SUY GIẢM DIỆN TÍCH RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC; TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 1995-2014

Abstract

Nghên cứu này được thực hiện tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trên cơ sở sử dụng tư liệu viễn thám ảnh landsat TM5 và landsat 8 nhằm đánh giá sự thay đổi về lớp phủ, đặc biệt là diện tích rừng đầu nguồn. Kết quả cho thấy rằng, trong vòng 20 năm qua, diện tích rừng trên địa bàn đã suy giảm nghiêm trọng, chủ yếu chuyển sang các loại lớp phủ như đồi trọc, cây bụi và cây trồng hàng năm với tổng diện tích là 10.695,00 ha, tập trung tại các xã Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Hưng. Bên cạnh đó, chỉ số NDVI cũng cho thấy, chất lượng rừng trên địa bàn nghiên cứu biến động khá phức tạp, trong đó khu vực rừng đầu nguồn đang bị suy giảm với chỉ số thực vật năm 1995 biến động trong khoảng -0,54 đến 0,71 trong khi đó năm 2014 có chỉ số thấp nhất là -0,34 và cao nhất là 0,66. Ngoài ra, bằng phương pháp phỏng vấn sâu và thực địa, cho thấy sự suy giảm rừng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn hán trên địa bàn thời gian qua.

Từ khóa: Suy thoái rừng, chỉ số NDVI, hạn hán, huyện Đại Lộc

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2895