HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI LỢN THỊT QUY MÔ TRANG TRẠI TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Nghiên cứu tiến hành đánh giá toàn bộ 25 trang trại chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình về hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh và hiệu quả chăn nuôi. Nghiên cứu cũng làm rõ những bất cập trong hoạt chăn nuôi lợn thịt quy mô trang trại từ đó cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa ra các đề xuất phát triển trang trại chăn nuôi lợn thịt của địa bàn trong những năm đến. Thông tin thu thập từ 25 chủ trang trại chăn nuôi lợn thit; 08 cán bộ quản lý trên địa bàn các xã nghiên cứu, và từ các tài liệu thứ cấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô của các trang trại chủ yếu dưới 300 con (56%); Từ 300 đến 500 con (24%); từ 500 đến 1000 con(16%); trên 1000 con(4%). Hiệu quả sử dụng đất và sử dụng lao động của trang trại quy mô từ 500-1000 con cao nhất trong các quy mô trang trại, trong khi hiệu quả sản xuất trên chi phí có xu hướng tăng khi quy mô chăn nuôi tăng. Hiệu quả chăn nuôi lợn thịt quy mô trang trại tại huyện Bố Trạch đang gặp phải những trở ngại về thị trường; sở hữu đất đai; và tiếp cận các nguồn tín dụng. Để phát triển chăn nuôi lợn thịt quy mô trang trại bền vững cần có sự hỗ trợ của các bên để liên kết với thị trường đầu ra; tăng cường tiếp cận các nguồn tín dụng; và cấp quyền sở hữu đất đai của trang trại.

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2896