NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN HOÀ TAN TRONG NƯỚC ĐẾN NẤM Colletotrichum musae D1 GÂY BỆNH THÁN THƯ TRÊN CHUỐI Ở ĐIỀU KIỆN IN VITRO

Abstract

Chủng D1 phân lập từ các mẫu chuối có vết bệnh thán thư điển hình được sử dụng để nghiên cứu khả năng kháng nấm của chitosan hoà tan trong nước (Water-soluble chitosan_WSC) ở điều kiện in vitro. Kết quả phân tích trình tự gen mã hoá 28S rRNA của chủng D1 cho thấy tương đồng trình tự cao với các trình tự tương ứng của loài Colletotrichum musae và được ký hiệu là Colletotrichum musae D1. Kết quả các thí nghiệm đều cho thấy C. musae D1 rất nhạy cảm với WSC, hiệu lực ức chế tăng khi tăng nồng độ WSC xử lý ở điều kiện in vitro. Trên môi trường PDA, nồng độ 1,6% WSC ức chế hoàn toàn sự sinh trưởng của sợi nấm C. musae D1, nồng độ ức chế 50% (PIRG50) và nồng độ ức chế tối thiểu 90% (MIC90) tương ứng với nồng độ WSC 0,28% và 0,88%. Trong môi trường PDB, giá trị IC50 và MIC90 tương ứng là 0,11% và 0,43% và sự phát triển của sợi nấm C. musae D1 bị ức chế hoàn toàn ở nồng độ 0,8%. WSC không chỉ ức chế sự nảy mầm mà còn gây biến đổi bất thường bào tử nấm khi quan sát trên kính hiển vi.
https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2898