ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHỐNG MẤT RỪNG, SUY THOÁI RỪNG VÀ GỖ BẤT HỢP PHÁP TẠI DI LINH, LÂM ĐỒNG

Abstract

Ngành lâm nghiệp đang đứng trước các cơ hội và thách thức to lớn, đặc biệt là trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Bài báo này tập trung nghiên cứu và phân tích hiện trạng mất rừng, suy thoái rừng và khai thác gỗ trái phép ở xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động có sự tham gia của các bên liên quan trong tiến trình quản trị rừng ở địa phương, bao gồm: phỏng vấn người cung cấp thông tin chính, phỏng vấn hộ, thảo luận nhóm và hội thảo kiểm chứng thông tin. Kết quả nghiên cứu chỉ ra hiện trạng xâm lấn đất rừng và khai thác gỗ trái phép ở địa bàn nghiên cứu vẫn còn khá phổ biến với các nguyên nhân chính về chính sách, thể chế cũng như hiện trạng tuân thủ pháp luật ở địa phương. Bên cạnh đó, thiếu các giải pháp mang tính hệ thống về phát triển sinh kế và nâng cao nhận thức của người dân cũng là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp nhằm cải tiến hệ thống chính sách, tăng cường thực thi lâm luật, nâng cao sinh kế người dân địa phương thông qua giao đất giao rừng, hỗ trợ sau giao rừng, tạo công ăn việc làm và nâng cao nhận thức năng lực cho người dân địa phương và các bên liên quan. 

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2899