Đặc điểm hình thái và phân bố của Sâm đất Siphonosoma australe australe (Sipuncula: Sipunculidea: Sipunculiformes: Sipunculidae) ở vùng hạ lưu sông Gianh, tỉnh Quảng Bình

Abstract

Sâm đất Siphonosoma australe australe (Keferstein, 1865) thuộc Ngành Sá sùng (Sipuncula), Họ Sipunculidae, Giống Siphonosoma. Bài báo này lần đầu tiên mô tả về đặc điểm hình thái và phân bố của Sâm đất ở vùng hạ lưu của sông Gianh, tỉnh Quảng Bình dựa trên 20 cá thể (được chọn lọc từ nhiều cá thể điều tra) thu được trong năm 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy Sâm đất sống trong các hang bùn hoặc cát ở độ sâu dưới 10m tại các vùng triều. Cơ thể Sâm đất có hai phần chính là thân chứa đầy chất dịch và phần vòi co rút được. Ngay phía trước vòi là vòng xúc tu có chức năng để lấy thức ăn. Trên thành vòi là các nhú (móc) xếp thành nhiều hàng (36-76 hàng). Thân có chiều dài từ 133,6-317,5mm và có dạng hình trụ. Vòi dài 36% so với chiều dài thân. Có hai đôi cơ co rút vòi và khoảng 15-17 dải cơ dọc trên thân.

Từ khóa: Sâm đất, Sá sùng, Cửa sông Gianh, Sipuncula, Siphonosoma, Rừng ngập mặn.  

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2900